جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23/2/3770
تاریخ رسیدگی : 13/5/71
شماره دادنامه : 257/2
فرجامخواه : متهم ردیف اول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 7137 صادره از شعبه دادگاه حقوقی یک قائم مقامی کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت اوراق پرونده و کیفرخواست شماره 2728/1/71 دادسرای عمومی 1 آقای (الف )22 ساله به اتهام ارتکاب زنای محصن با خواهر زن خود به کرات و دفعات متعدد 2 خانم (ب )13ساله به اتهام ارتکاب (تمکین به ) عمل زنا با متهم ردیف اول تحت تعقیب قرار گرفته اند و طبق مادتین 88و83 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی شده است و دادگاه حقوقی یک به قائم مقامی دادگاه کیفری یک باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 537/3/71اجمالا" چنین رای داده است با توجه به گزارش مدرسه راهنمائی و آموزش و پرورش ... و گزارش دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی و نظریات پزشکی قانونی و وضع حمل متهمه و اقاریر صریح مقرون به واقع متهمان در تحقیقات قبلی و در جلسه دادگاه بیش از چهار بار با ذکر این خلاصه که مهم ابتداء خواهر بزرگ همسرش و متهمه را به عقد دائم در می آورد که ایشان پس از مدتی در هنگام وضع حمل فوت می کند و متعاقب این جریان با خواهر همسر متوفایش بنام خانم (ج ) ازدواج و اورا به عقد دائم و نکاح خود در می آورد و از وی دارای دو اولاد می شود ودراین مدت بااینکه داریا همسر دائمه ودر تمکین و اختیارش بوده ودسترسی به اوداشته با خواهر دیگر همسرش بنام (ب ) زنا می کند باقاریر متهم و متهمه ارتکاب زنا حداقل در دو نبوبت بوده که بار اول در اوان وضع حمل همسر دائم وبار دیگر سه ماه بعد اززمان پاکی همسر دائم و امکان دسترسی و تمتع از همسر خود را داشته صورت گرفته و باین ترتیب با احراز بزهکاری متهمین موصوف مستندا" به ماده 83 قانون مجازات اسلامی در مورد متهم ردیف اول حکم به رجم و طبق ماده 88 قانون مذکور در مورد متهمه ردیف دوم حکم به تحمل یکصد ضربه شلاق صادرو اعلام می گردد0
و پس از ابلاغ رای دادگاه متهمه اعلام داشته که اعتراضی ندارم لیکن متهم آقای (الف ) اعلام اعتراض و تحدیدنظرخواهی نموده و چند لایحه و اعتراضیه نیز نوشته و ضمیمه پرونده می باشد وآقای ...وکیل وی نیز طی لایحه ای که در هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به رای صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که بهرحال اعتراضات مورد قبول دادگاه قرار نگرفته و پرونده به دیوانعالی کشورارسال و جهت ریدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه شماره 7137 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای از ناحیه معترض باتوجه برسیدگیهای دادگاه ایرادواعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد بعمل نیامده است و از لحاظ تشریفات قانونی و ضوابط آئین داردسی نیزاشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
257
تاریخ تصویب :
1371/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :