جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3909/2
تاریخ رسیدگی : هیجدهم آبان ماه یکهزار وسیصد وهفتادویک شمسی
شماره دادنامه : 485/2
فرجام خواسته : دادنامه شماره 19723/7/71 صادره از شعبه 17دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 31189/3/71 دادسرای عمومی خانم (الف ) به اتهام ارتکاب زنای محصنه وآقای (ب ) به اتهام ارتکاب زنا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند0
اجمال قضیه اینکه در تقعیب اطلاع واصله مامورین گشت جرم با اخذ نمایندگی وارد منزل ... می شوند و در غیاب شوهر او مشاهده می شود که با متهم خلوت کرده است صورتجلسه تنظیم شده و در این خصوص شکایت دارد که نامبردگان لباسهای خود را درآورده بودند (مشخص نکرده که لباس زیر و یا رو رادر آورده اند) متهمین درمراحل تحقیق به داشتن رابطه نامشروع وهمخوابگی اعتراف کرده اندومتعاقبا" شوهر متهمه نیز در مقام شکایت برآمده است پرونده باانجام تحقیقات اولیه تکمیل ومستندا" به مقررات قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی شدهاست دادگاه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و متهمین با نفی اعترافات قبلی خود وانیکه اقاریر آنها معلول رعب و وحشت و غیر بوده منکر ارتکاب زنا گردیده اند و دادگاه با حصول علم بشرح استدلال متن حکم مجرمیت آنانرا احراز خانم (الف ) را به رجم و آقا ی (ب ) را به یکصد ضربه تازیانه محکوم نموده است مراتب مودر اعتراض متهمه قرار گرفته و چون دادگاه در عقیده خود باقی بوده پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیر واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 19723/7/71فرجامخواسته مشاروه نموده چنین رای می دهند0
بنام خدا با التفات به مندرجات اوراق پرونده مساله فاقدبینه شرعی و قانونی است و با توهم پرونده سازی بر مبنای اختلافات قبلی حصول علم متعارف نیز مشکل به نظر می رسدمویدا" به ندامت وپشیمانی متهمه چون بانو...با اجنبی خلوت کرده بود مستحق تعزیر است ولذا دادنامه صادره نقض و رسیدگی مجدد بهشعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک اهواز ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
485
تاریخ تصویب :
1371/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :