جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 18/26/138
تاریخ رسیدگی : 26/5/1370
شماره دادنامه : 331
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی : خانم (الف )28 ساله متهم است به زنای محصنه به صورت ازدواج دائم با آقای (ب ) به فاصله کمی بعد از ازدواج دائم با آقای (ج ) بدین شرح که متهمه گفته : من در تاریخ 9/1/68 با آقای (ج ) ازدواج دائم نموده ام و ثمره این ازدواج یک فرزندبنام ... می باشد و تا تاریخ 13/10/68 با همدیگر زندگی می کردیم که زندان رفت و با آقای (ب ) نیز بودم چون شوهرم در دسترس نبود واز تاریخ 19/1/68با آقای (ب ) ازدواج کردم و نیز نزدیکی داشتم به آقای ب اظهار نداشتم که شوهر دارم و بچه ای در بغل دارم متعلق به آقای (ب ) می باشد و به این دلیل متعلق به آقای (ب ) است که من بعد از نزدیکی با آقای (ب )15 روز بعد از آن با آقای (ج ) همبستر شدم چون رفته بود زاهدان جنس بیاورد و خلاصه بعد از اینکه با آقای (ج ) ازدواج کردم مدتی گذشت و با آقای (ب ) ازدواج کردم و نگفتم که آقای (ج ) شوهر من است و دو فقره سابقه دارم و اتهام راقبول دارم و اشتباه کردم و توبه می کنم و براساس شکایت شاکی دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 1126/1/70 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ...طی دادنامه شماره 7095 به رجم متهمه و دو فقره 30 ضربه شلاق رای صادر نموده که مورد اعتراض وکیل متهمه قرار گرفته و تقاضای تجدیدنظر کرده و دادگاه مزبور به نظر خود باقیمانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوانعالی کشور ارسال گردید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و اعترافات محکوم علیها و شواهد و قرائن موجود در پرونده دال بر اینکه مشارالیها در یک زمان با دو نفر بعنوان همسر بسر می برده و زناشوئی داشته و سندی که بعنوان عقدنامه شوهر دوم ارائه نموده است بدون امضاء عاقد بوده و جعلی می باشد و بلا لحاظ اینکه او طبق اظهاراتش در جلسه دادگاه می دانسته است که یک زن بدون عقد بر کسی حلال نمی شود و در یک حال نمی تواند دارای دو شوهر باشد و بااحرازبزه انتسابی برای دادگاه رای صادره مبنی بر رجم و تعزیر محکوم علیها بر طبق موازین می باشد و با ملاحظه اعتراض محکوم علیه و وکیل وی وجهی در آن مشاهده نشد که موجب نقض رای دادگاه باشد و لذا طبق بند ب از ماده 10 قانون تجدیدنظر رای دادگاه ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود، البته باید قبل از اجرا مسئله 8صفحه 464 تحریرالوسیله درمورد زنی که بچه شیر می دهد ملاحظه ورعایت گردد0
مستشار عضو معاون

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
331
تاریخ تصویب :
1370/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :