جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 36312714
تاریخ رسیدگی : 20/1/71
شماره دادنامه : 438
فرجامخوانده : دادگاه کیفری یک ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 1681143640/9/1370 صادره از
شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...0رئیس و...مستشار

خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 1/8/3901370 آقای (الف )32 ساله اهل ... ساکن ... کارگر متهم است بارتکاب عمل شنیع زنای محصن 2 خانم (ب )13 ساله اهل و ساکن ... متهمه است به ارتکاب زنای غیر محصنه بدین شرح که به پاسگاه ...گزارش می شود که دوشیزه (ب )13 ساله حامله بوده و در بیمارستان ... زایمان و طفل را از بین برده اند سپس بانو... حاضر و اظهار می دارد مادر متهمه هستم و شرح حامله شدن وزایمان دخترش را بیان می نماید و سپس تحقیقات شروع می شود متهمه اظهار داشته شخصی بنام (الف ) نانوائی داشته من ساعت دو بعداظهر رفتم برای خرید نان خلوت بود و فقط او خودش بود به من گفت بیاداخل نانوائی با هم عشق کنیم منهم رفتم با من عمل مجامعت کرد و منی خود را داخل ...ریخت و من از او آبستن شدم و یک دختر زائیدم متعقاقبا" از متهم ردیف اول (الف ) بازجوئی می شود نامبرده با کمال صراحت اظهار داشته که اظهارات متهمه ردیف دوم را تصدیق می نمایم واظهار می دارد من همسر دارم و دسترسی به همسرم داشته ام وهیچگونه مانعی از همبستر شدن با همسر نداشته ام و پس از تحقیقات و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات دادسرای عمومی شهرستان ... به موجب کیفرخواست شماره 104 مورخ 13/3/1370 تقاضای تجدیدکیفر متهمان گردیده است و دادگاه کیفری یک ...شعبه 8 با توجه به محتویات پرونده و باستناد علم قاضی یط دادنامه 16811436040/9/1370 مستندا" به مواد100 و120102 قانون حدود متهم ریدف اول را به رجم و متهمه ردیف دوم را به صدر ضربه تازیانه محکوم نموده و رای صادره مورد اعتراض وکیل متهم ردیف اول واقع و تقاضای فرجامخواهی نموده است ودادگاه با بقاء بر رای خود پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال وبه شعبه 27 ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز واوراق پرونده دادنامه شماره 16114340/9/1370 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه متهمان هر دو گفته اند که عمل جماع از پشت بوده و متهم الف هم در برگ 13 تعبیر به لواط کرده و در برگ 23 گفته است ... درحالیکه او به روروی زمین دراز کشیده بود از پشت وی آلت تناسلی خود را داخل آلت وی گذاشتم وی نمی دانم آلت من داخل مقعد وی رفت یا مهبل وی و آنهم تا نصف بیشتر داخل نرفت الخ دراینجااین شبهه پیش می آیدکه احتمال دارد اصلا" آلت داخل در هیچ کدام نشده بلکه لای پائی بوده و بعدا" رحم منی را جذب کرده و بچه متکون شده بخصوص باذکراینکه آلتم تا نصفه بیشتر داخل نرفت این شبهه قوت می گیرد ضمن اینکه به مقتضای الخائن خائف به لحاظ اینکه این عم لدر دکان نانوائی انجام گرفته که طبعا" جای امنی بنوده شبهه قویتر می گرددوازطرفی چون قبل از زایمان مجنی علیها(...) به پزشکی قانونی معرفی نشده بلکه بعد از زایمان معرفی شده اگر پزشک اعلام داشته که پارگی در اطراف واژن ایجاد شده برای وضع حمل بچه احتمالا" 9 ماهه بوده دلیلی بر دخول نیست ضمن اینکه پزشک قانونی تصریح کرده که عمل لواط (زنای از دبر) انجام نشده است با عنایت به مراتب مذکوره اگر چه انکار محکوم علیه (الف ) همچنین لایحه دفاعیه واعتراضیه وکیلش هیچکدام موجه وموثر در فسخ ونقض حکم به رجم نمی باشد ولی اصل دخول مشکوک و مورد شبهه است و به مقتضای الحدودتدرابالشبهات دادنامه فوق الاشاره در خصوص رجم (تجدیدنظرخواسته ) نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظر احکام دادگاههامصوب سال 67 عودت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
438
تاریخ تصویب :
1371/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :