جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 1585/26
کلاسه پرونده : 2326/3902
تاریخ رسیدگی : 8/9/71
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
1 آقای الف 31 ساله متهم است به ارتکاب فعل حرام تقبیل و مضاجعه با متهمه ردیف سوم 2 آقای ب 46ساله فرزند...متهم است به شرب خمر و فراهم آوردن موجبات فساد وفحشا 3 بانو (ج )32 ساله متهم است به زنای محصنه به دفعات وشرب خمر0
بدین شرح که پرونده شش نفر متهم در رابطه با فحشا دارد و متهمین در بازجوئی ها بطور مکرر به زنا و شرب خمر اعتراف کرده لیکن در محضر دادگاه بزه انتسابی را انکار کرده اند و اعترافات قبلی را در اثر فشار و اکراه تلقی کرده اند ولی متهم ردیف 2 در محضر دادگاه صفحه 276 یکمرتبه به شرب را در اثر فشار و اکراه تلقی کرده اند ولی متهم ردیف 2 در محضر دادگاه صفحه 276 یکمرتبه به شرب خمر اقرار کرده و براساس گزارش مامورین دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 9851/3/71 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ...شعبه 5 طی دادنامه شماره 28266/5/71 با توجه به محتویات پرونده واقاریر اولیه متهمین و نحوه دستگیری متهمین و احراز بزه انتسابی متهم ردیف 1 را به تحمل 85 ضربه شلاق و متهم ردیف 2 راب ه تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت و تحمل 65 ضربه شلاق ومتهمه ردیف 3 را به رجم محکوم نموده که مورد اعتراض متهمه ردیف 3 و وکیلش قرار گرفته و تقاضای تجدیدنظر کرده اند و دادگاه مزبور به نظر خود باقیمانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 26 دیوانعالی کشور ارسال گردید0
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر موافقت با تجدیدنظر دادنامه شماره ...فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده بانو(ج ) در رابطه با زنای محصنه و متهمین دیگر پرونده رای صادره از دادگاه کیفری یک ... در مورد رجم با توجه به انکار وی در جلسه دادگاه شرعا" رجم ساقط می شود چون بر حسب نص و فتوی لو اقربمایوجب ثم انکرسقط الرجم و از طرف دیگر و علم حاصل برای دادگاه از اقاریر متهمه است بنابراین رای نقض می شود و جهت طرح در شعبه همعرض ارسال می گردد قابل تذکر است در حدود الهی شارع مقدس سخت گیری کرده و باید در ا ین امور اقاریر صریح در نزد قاضی باشد و استصحاب صحت اقرار یعنی چه ؟ استصحاب و مجرای آن توجه نشده و اساسا" در حدود الهی محض استحصاب جریان ندارد توجه فرمائید شارع در قصاص باقسم مدعی اجازه قصاص می دهد اما در بعضی حدود 4 شاهد با خصوصیات ویا 4 مرتبه اقرار صریح و... عصمناالله تعالی وایاکم بمحمدوآله 0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1585
تاریخ تصویب :
1371/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :