جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/469/27
تاریخ رسیدگی : 22/10/73
شماره دادنامه : 3025
فرجامخواه : متهم
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 1229/3/73 صادره از شعبه 12 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و...مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ... بشمار281348/9/72 متهمان 1 آقای الف 45 ساله اهل و ساکن ... کارگر 2 خانم (ب )15 ساله ساکن ... ردیف اول به اتهام ارتکاب زنای محصن با خواهرزنش (متهمه ردیف دوم ) و ردیف دوم به اتهام ارتکاب زنای غیرمحصنه با شوهرخواهرش (متهم ردیف اول ) تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند متهمان نامبرده به بزه انتسابی خود اعتراف صریح دارند و متهم ردیف 2 در اثر این عمل زشت زنا به گواهی پزشکی قانونی حامله شده است و داسدرای عمومی ...پس از انجام تحقیقات به موجب کیفرخواست صدرالاشعار تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات نامبردگان را نموده که پرونده امر در شعبه 12 دادگاه کیفری یک ... موردرسیدگی قرارگرفته است و دادگاه مزبو با توجه به اعتراف صریح متهمان و احراز وصف احصان در مورد متهم ردیف اول و انطباق عمل متهمان با بند الف ماده 83و ماده 88 و همچنین ماده 105 قانون مجازات اسلامی مجرمیت آنان را از طریق علم قاضی محرز تشخیص و بشرح دادنامه شماره 229 1/3/73 حکم به اعدام متهم ردیف اول و تحمل یکصد ضربه شلاق متهم ردیف دوم صادر کرده است که رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ردیف اول ... واقع شده است بدین مناسبت پرونده جهت رسیدگی به این شعبه از دیوانعالی کشور ارسال وارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز واوراق پرونده و دادنامه شماره 1229/3/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی با توجه به مندرجات پورنده و اقرارصریح متهمان به بزه انتسابی بخود واحراز بزهکاری نامبردگان از سوی دادگاه از طریق علم قاضی با استناد به ماده 105 قانون مجازات اسلامی و وجود زمینه وقرینه روشن برای حصول علم به نحو متعارف و عادی ازمجموع اوراق بخصوص نحوه اقاریر متهمان که خود بهترین زیربنای علم قاضی بوده است درخواست تجدیدنظر از سوی متهم (الف ) با هیچیک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 تطبیق ندارد النهایه استناد دادگاه محترم به بند الف ماده 83 قانون مجازات اسلامی و محکومیت متهم (الف ) به اعدام صحیح نیست بلکه بصراحت قانون مورد استناد دادگاه مجازات متهم نامبرده رجم است نه اعدام که به تجویز بند 2 ماده 5 قانون فوق الاشاره دادنامه تصحیح و ابرام می گردد و پرونده به دادگاه مربوطه اعاده می شود0
رئیس ... مستشار...

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3025
تاریخ تصویب :
1373/10/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :