جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 11/509116
تاریخ رسیدگی : 29/1/74
شماره دادنامه : 74/26/16
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 آقای (الف )35 ساله 2 خانم (ب ) 35ساله باتهام داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر و زنای محصنه با یکدیگر تحت تعقیب دادسرای عمومی ...قرار گرفته اند ودادسرای مزبور به موجب کیفرخواست شماره 22123/6/72 درخواست تعیین کیفر نموده است و نیز متهمان فوق التوصیف هردو نفر متهمند به تهیه و توزیع فیلمای مبتذل ویدئویی که بشرح کیفرخواست شماره 28988/4/72 درخواست تعیین کیفر شده است 0
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی نموده و با اعلام ختم دادری به موجب دادنامه شماره 22940/10/72 بشرح زیر انشاء رای نموده است 0
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی نموده و با اعلام ختم داردسی به موجب دادنامه شماره 22940/10/72 بشرح زیر انشاء رای نموده است 0
بسمه تعالی رای دادگاه
با توجه بمحتویات پرونده و گزارش مراجع انتظامی و کیفیت دستگیری متهمان و عکسهای مبتندل و فیلمهای مستهجن ومحرک و مهیج شهوات فاسده و محتوای انجام عمل جنسی متهمان با یکدیگر ( طبق صورتجلسه دادسرای ...) برگ 58 پرونده واقاریر و اعترافات تکان دهنده متهمان در مراحل تحقیق و محضر بازپرس و انکار و دفاعیات ناموجه آنان در محضر و مجموع قرائن و شاهد حالیه و مقالیه علم آور بزه ارتکاب عمل شنیع زنای محصن با اوضاع شرائط احصان توسط متهم ردیف دوم و نیز تهیه و توزیع عکسهاوفیلمهای مبتذل ومستهجن و محرک و مهیج (ماموتک آن مهیج ومحرک بل معالج العین فکیل بالشباب ) توسط متهمان نامبرده ثابت و محرز و از نظر دادگاه قطعی و یقین است و بنظر می رسد که تهیه این همه عکسها و فیلمهای مبتذل وجریحه دار کننده عفت عمومی که تعداد202 قطعه عکس و دو حلقه فیلم مهیج محرک شهوات حتی فیلم تصویر عمل جنسی توسط متهمان که کشف و ضبط گردیده است و عکسهای متعدد متهمان در کوه و صحرا و منزل ومغازه و غیره نمی تواند فقط به منظور یادگاری باشد بلکه به منظور توزیع و فروش و اجازه دادن بهرنحو در معرض دیگران قراردادن و استفاده کلان به جیب زدن باحتمال قوی تهیه شده (و شاید متهمان قصد خدمت به کشور داشته اند) زیرا حال که با هجوم و بلکه شبیخون فرهنگی منحط غرب نابکار فیلمها و عکسهای سکسی و مبتذل بطرق وعناوین مختلف از خارج وارد می شود و در دسترس افراد لاابالی قرار می گیرد چرا در داخل به ویله افراد هنرمند غیرمتعهد تهیه و توزیع نشود با توجه به مراتب باستناد بند الف ماده 72 و ماده 105 قانون مجازاتا اسالمی و ماده 104 قانون تعزیرات وتبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان نامبرده اولا" به تحمل یکسال زندان با احتساب ایام بازداشت قبل از صدور حکم و ثانیا" با عنایت به الثانی صفحه 442 ج 2 تحریر الوسیله مجازات اعدام به وسیله رجم (سنگسار) محکوم می گردند ضمنا" باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت حکم و رسیدن به مرحله اجرا عکسها و فیلمهای مبتنذل مککشوفه که ضمیمه پرونده است وسیله نماینده دادگاه محو ونابود گردد0
این رای به موجب قوانین تجدیدنظر جدیدالتوصیب به مدت بیست روز پس از ابلاغ متهمان قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور می باشد محکومین به رای صادره اعتراض نمودندوپرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 198/2616/3/72 بشرح زیر اظهار نظر شده است 0
بسمه تعالی نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن اولا" از ناحیه محکوم علیه معترض آقای الف ایراد و اعتراض خاص و موثری بعمل نیامده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و به رای صادره که عن علم صادر گردیده است ایراد و اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظر متقاضی تجدیدنظر مردود و اعلام می گردد وثانیا" در خصوص اعتراض محکوم علیها معترض بانو (ب ) باتهام زنای محصنه چون مشارالیها مدعی است که شوهرش جهت تمتع در اختیارش نبوده ودر همین رابطه خانم ...عیال آقای الف به پزشکی قانونی معرفی گردیده و جا داشت که شوهر متهمه (ب ) بنام ... که طی سندرسمی شماره 10292 16/11/72 دفترخانه اسناد رسمی شماره ...11 از کشایت خود گذشت کرده است بپزشکی قانونی معرفی می گردید تا مشخص و معلوم گردد که نامبرده قادر به انجام عمل زناشوئی بوده یا خیر و یا بیماری که مانع از فعالیت و انجام عمل جنسیت باشد دارد یا خیر و از طرفی بانو (ب ) مبلغ ده هزار رایل وجه تمبر قانونی راتودیع نکرده است و در این خصوص نیز اقدام قانونی معمول گردد و درصورت عدم بضاعت ونداشتن وجه مذکور دادگاه می تواند از طریق آقای دادستان مربوط نسبت به معافیت وی به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید لذا پرونده جهت رفع نواقص مذکور به همان شعبه صادر کننده رای ارجاع می گردد و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده ایشان دستور دادند دفتر وقت احتیاطی تعیین وآقای (ج ) شوهر خانم (ب ) جهت معرفی به پزشکی قانونی احضار گردند که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه حضور یابد ضمنا" به متهمه (ب ) ابلاغ گردد که در مورد پرداخت مبلغ ده هزار ریال وجه تمبر تجدیدنظرخواهی اقدام نماید آقای (ج ) طی نامه شماره 151515/4/72 جهت معرفی پزشکی قانونی برای معاینه از طرف دفتر دادگاه به سازمان پزشکی قانونی معرفی شده و پزشکی قانونی پس از معاینه بشرح زیراظهارنموده است 0
ریاست محترم شعبه 4 دادگاه کیفری یک ... عطف ب نامه شماره 1515 15/4/73از آقای (ج ) طرقی معاینه و بشرح زیر اظهارنظر می گردد در معاینه ظاهری دستگاه تناسلی آلت تناسلی و بیضه طبیع است فتق پیشرفته و دوطرفه می باشد که می تواند روی اعمال اعمال جنسی وکار بیضه تاثیر منفی داشته باشد0 انجام عمل جنسی احتیاج به شرائط روانی و همکاری زوجین دارد که با معاینه جنسی به تنهائی قابل اظهارنظر نمی باشد و با توجه به وضع جسمی و ضعف عمومی و فق شدید و دوطرفه امان ضعف جنسی او زیاد می باشد مبلغ ده هزار ریال وجه تمبرقانونی در ظهر رونوشت دادنامه صادره الصاق گردیده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و چون در این شعبه سابقه داشته است لذا به این شعبه ارجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 27143/6/73 بشرح زیر اظهارنظر شده است 0
بسمه تعالی نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوص اعتراض محکوم علیهما معترض (خانم ب ) نسبت به حکم صادره 140 22/10/72 صادره از شعبه 4 دادگاه کیفی یک ... که مشارالیها رابه اتهام زنای محصنه بحد رجم محکوم نموده است با عنایت به نظریه پزشکی قانونی شماره 23282/1610/4/72 که اشعار داشته با توجه به سنت و ضوع جسمی و ضعف عمومی و فتق شدید دوطرفه امکان ضعف جنسی شوهر بانو (ب ) زیاد می باشد نتیجتا" به لحاظ اینکه شبهه عدم امکان تمتع و بهره مندی از جماع با شوهر برای متهمه وجود دارد بنا به قاعده قدرالحدود و بالشبهات صدور حکم رجم متقاضیه تجدید نظر بانون (ب ) مخدوش بوده و با نقض دادنامه شماره 22940/10/72 صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک مستقر در... از قسمتی که بانو(ب ) را به رجم (سنگسار) محکوم گردیده 0
پرونده جهت رسیدگی مجحدد در این قسمت به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... و در صورت وحدت شعبه رسیدگی به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه ارجاع می گردد و در قسمت اتهام متهم (الف ) به زنای محصنه به موجب دادنامه شماره 22940/10/72 که فتوکپی آن پیوست پرونده است متهم به اعدام به وسیله رجم محکوم شده و بر اثر اعتراض محکوم علیه پرونده در این شعبه تحت رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 453/2716/6/72 درخواست تجدیدنظر متقاضی تجدیدنظر مردود اعلام می گردد و دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک مستقر در... قطعیت پیدا کرده است آقای ... وکیل مدافع محکوم علیه (متهم ) (الف ) بشرح دو برگ لایحه بدون تاریخ و بدون سپردن تودیع مبلغ پنجهزار ریال هزینه قانونی که به شماره 751470/12/72 ثبت گردیده درخواست اعاده دادرسی را نموده است که پرونده جهت رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی به این شعبه ارجاع می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکی لگردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تقاضای اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صفنظر از اینکه مستدعی اعاده دادرسی مبلغ پنجهزار ریال سپرده را تودیع ننموده است و گواهی معافیت از ابداع وجه مذکور را نیز ارائه نکرده است و نظر بهاینکه تقاضای اعاده دادرسی وکیل محکوم علهی (الف ) با هیچیک از موارد منعکسه در ماده 23 پاره ای از اصلاح قوانین دادگستری و ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا درخواست اعاده دادرسی نامبرده مردوداعلام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1374/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :