جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 11/16/3284
شماره دادنامه : 895/11
تاریخ رسیدگی : 27/12/69
تجدیدنظرخواه :
فرجامخواسته : دادنامه شماره 10/1449/158/69 صادره از شعبه 27 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...رئیس و...مستشار

خلاصه جریان پرونده :
براساس کیفرخواست مورخ 8/6/69دادسرای عمومی ... آقای (الف ) به اتهام زنای محصن با خانم (ب ) و بالعکس (ب ) به اتهام زنای غیر محصنه تقاضای کیفرشان از دادگاه کیفری یک ... شده در ابتدا (ب ) شکایت کرده که متهم با پدرم آشنا شده و مرا خواستگاری نموده بود وشبی با گرفتن دهانم در منزلمان ... به من تجاوز نموده و از او حامله شده ام ولی او پنج ماه است که رفته و مراجعه نکرده پس از دستگیری متهم در مواجهه طرفین اظهرا داشته اند که رضایت هر دو طرف و پس از صیغه عقد بوده که آنرا خودشان خوانده اند وبه اعتقاد خود زنا نکرده اند در دادگاه همچون مراحل قبل بدون آنکه شرائط احصان یا اصل زنا صریحا" تفهیم شود بطور اجمال تفهیم اتهام شده و طرفین پذیرفته اند و وکیل تسخیری متهم با اعلام وقوع عقدازدواج بین طرفین خواستار برائت موکل خود گردیده سپس دادگاه با احراز اتهام متهمان متهم را به رجم و متهمه را به تحمل یکصد ضربه تازیانه محکوم کرده با ابلاغ حکم به متهم که به آن اعتراض نموده (از ابلاغ به متهمه در پرونده اثری مشاهده نشد) قاضی محترم صادر کننده رای با اعلام مردود بودن اعتراض پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال ورسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیاردیوانعالی کشوراجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 10/1449/158/69تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی بشرح زیر اشکالاتی در رای مشاهده می گردد: اولا" متهمان ادعا کرده اند که به اعتقاد خودشان مرتکب زنا نشده اند و شخصا" صیغه عقد را جاری کرده اند صرفنظر از اینکه آیا زوجیت حاصل شده یا نه با احتمال صحت ادعایشان و حصول شبهه دارئه حد محکوم نمودن آنها به تحمل حد مجوز شرعی ندارد ثانیا" در مورد شرائط احصان هیچگونه اظهارنظری نشده و در پروندهامر وجود شرائط استنباط نمی شود بلکه استنباط می گردد که به فرض ثبوت زنا نوع آن با قید احصان نبوده چنانکه ظاهرا" همسر متهم در شهرستان (ج ) سکونت داشته و فعل استنادی در حومه شهرستان (د) که در این صورت متهم به همسر خود دسترسی نداشته و طبق تبصره 2 ماده 100 قانون حدود و قصاص موجب رجم نمی شود0 ثالثا" متهمه در ابتدای شکایت ادعای تجاوز به عنف نموده که معنای آن مکره بودن خودش می باشد و در مواجهه حضوری ادعای شرعی بودن فعل را نموده که با احتمال هر یک از این دو حد ساقط می شود0 لذا با توجه به شرح فوق دادنامه فوق الذکر نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ...0 ارجاع می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
895
تاریخ تصویب :
1369/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :