جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 21/383916
شماره دادنامه : 565
تاریخ رسیدگی : 30/10/1371
فرجامخواه :
فرجامخوانده :
فرجامخواسته : دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 22/9/67 آقایان ...1 ...2 به کمیته انقلاب اسلامی ... اعلام کرده اند که شخصی به نام (الف ) به خواهر آنها (ب ) تجاوز ناموسی نمده است 0 متعاقبا" (الف ) نیز به کمیته ...اعلام نموده که دختر بدکاره ای به نام (ب ) که به وسیله افراد فاسد حامله شده به او تهمت زنا زده در حالیکه مرتکب چنین گناهی نشده است پزشک متخصص زنان و زایمان با معاینه (ب ) به موجب نظریه مورخ 22/9/67 اظهارنظر نموده که (ب ) معاینه بعمل آمده رحم حامله حدود2524 هفته پرده بکارت پارگی قدیمی و بهبود یافته در ساعت 3و4 دارد ) آقای الف در خلال تحقیقات انجام شده در دادسرا و دادگاه و کمیته انقلاب اسلامی منکر انجام عمل زنا با (ب )شده است (ب )درتحقیقات مورخ 23/9/67 اظهار داشته (مدت دو روز الی سه روز است قصد داشتم درب دکان جهت خرید بروم و ایشان اشاره کردند گفت بیا منهم رفتم وقتی مراجعه نمودم آقای (ج ) دست مرا گرفت با زور مرا داخل حیاط برد درب را فقل کرد و در داخل یکی از اتاقها با من زنا انجام داد تا اینکه یک شب دیگر آمد منزل ما وقتی بعد از مدتی در نزد برادرانم نشست وقتی خواست به منزل خودشان برود دست مرا گرفت و برد داخل طویله که یکبار دیگر این عمل را با من انجام داد و هر وقتی جمعه و پنجشنبه می آمد منزل مانند زن وشوهر اینکار را با من کرده است و شب بود برادرانم اطلاعی ندارند وهمه روزه با من رابطه داشته است ) از نامبدره سئوال شد چطور است ایشان کلا" مدت سه روز است با شما رابطه داشته ولی شمادر معاینه پزشکی حامله سه ماهه هستید در این رابطه چه می گویی ؟ خانم (ب ) اظهارداشته بله گفتم سه روز است ...در اظهارات مورخ 23/9/67 خود نزد بازپرس اظهار داشته (قبول دارم چون الف به من می گفت که ترا به عقد خود در خواهم آورد منهم قبول کردم و چندین بار با من عمل زناانجام داد) (الف ) در بازپرسی اظهار داشته من اتهام را قبول ندارم به من تهمت می زنند من مرتکب نشده ام و خود را بی گناه می دانم و حاضرم سوگند یاد کنم که مرتکب این جرم نشده ام و بانوی مذکور روانی است و حرف او رازش (ندارد) حسب دستور دادسرا خانم ب جهت معاینه پزشکی از جنبه سلامت عقلانی به پزشک معرفی شده وپزشک متخصص اعصاب و روان با معاینه و یکساعت مصاحبه حضوری با (ب ) اظهارنظر نموده که (ب ) علامتی از جنون یا بیماری روانی نداردآقای بازپرس دادسرای عمومی ... با تفهیم اتهام به هر دو متهم و اخذ آخرین دفاع قرار مجرمیت هر دو نفر را به اتهام زنای غیرمحصنه صادر نموده است که این قرار به موافقت دادسرا رسیده وکیفرخواست شماره 361390/9/67 علیه متهمان تنظیم و باستناد ماده 102 قانون مجازات اسلامی درخواست مجازات متهمان را نموده است دادگاه کیفری یک ...بدوا" متصدی رسیدگی شده و بشرح جلسه مورخ 20/10/67 الف اظهار داشته کیفر خواست را قبول ندارم و به من تهمن زده اند و ممکن است از طرف افرادی این زن را علهی من تحریک کرده اند بی گناه هستم خانم (ب ) 25 ساله در دادگاه کیفری یک ... اظهار داشته (در بهار گذشته متهم با او زنا کرده است و در منزل خودشان و برادرش و از بهار بوده و تا حالا با من عمل زنا انجام داد و فعلا" حامله می باشم و غیراز آقای (الف ) کس دیگری نبوده است متهم ردیف اول به موجب چندین فقره لوایح تقدیمی ضمن تکذیب اتهام تقاضای انجام آزمایش ابوت نموده و بعد از تولد طفل از رحم متهم ردیف دوم هر سه نفر یعنی متمهان و نوزاد به پزشکی قانونی تهران معرفی شده اندپزشکی قانونی با انجام آزمایشات لازمه به موجب نامه شماره 362333/3110/6/69 اظهارنظر نموده (با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده برروی خون آقای الف و خانم ب و طفل پسر صاحبان عکسهای امضاء شده الصاقی فوق با توجه به وجود تجانی خونی رابطه ابوت بین الف و طفل پسر رد نمی شود) شخصی بنام (د) به موجب مشروحه ای اعلام نموده که با تحقیقاتیکه انجام داده معلوم شده که پسر(ه) مرتکب اینکار شده است 0 آقای (الف ) نیز به موجب شرحی اعلام نموده که در جلسه ای با حضور ...1و ...2و ...3و ...4 عموی خانم ب در منزل ...... تشکیل شده (س ) با ایشان سوگند اعلام نموده که روز اول فردی به نام ... به (ب ) تجاوز کرده است خانم (ب ) به موجب نامه ای که به عنوان ریاست زندان ... نوشته اعلام نموده آقای (ص ) به من تجاوز کرده و حامله شده ام و این بچه مال خواهرزاده خودم (ص ) است و اعتراف دروغی روی (الف ) کرده ام واینکه از (ص ) شکایت نکرده ام به خاطر این بود که خانواده ام چنین حرفی زده اند و در عذاب وجدان هستم و حقیقت این است که بچه مال خواهرزاده ام است اداره زندان نیز عین نامه زندانی را طی نامه مورخ 1869/1/1212/12/67 به دادسرای عمومی ... ارسال داشته به پیوست نامه (ب ) صورتجلسه مورخ 12/12/67 مسئولین ...به امضای متهمه و مسئولین زندان ضمیمه شده است که به موجب آن (ب ) اقرارنموده که خواهرزاده اش بنام (ص )به او اجاوز کرده و (الف ) بی گناه است دادگاه کیفری یک ...به موجب قرار شماره 82069/12/68 باعبتار صلاحیت دادگاه کیفری دو... قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است شعبه ششم دادگاه کیفری دو... با تعیین وقت رسیدگی واحضارمتهمان به موضوع رسیدگی نموده خانم (ب ) در جلسه مورخ 12/3/69اظهارداشته من نامه ارسالی از زندان را تکذیب می کنم و به هیچ وجه غیر از (الف ) با کس دیگری رابطه نامشروع نداشته ام فقط الف با من زنا نموده که این بچه متولد شده است دادگاه بشرح منعکس در صورتجلسه دادرسی اظهار نموده به نظر می رسد متهم حالت روانی داردوازامضاء کردن صورتجلسه خودداری نمود و در جلسه دوم دادرسی متهمه صریحا" اقرار به زنا نموده لیکن متهم منکر شده و شعبه ششم دادگاه کیفری 2 به موجب رای شماره 195017/7/69 با احراز بزهکاری هر دو متهم به استناد موا102و120 قانون حدود هر یک را به تحمل یکصد ضربه شلاق در محوطه زندان والف رابه پرداخت مبلغ یک میلیون ریال ارش البکاره در حق (ب ) واخذ شناسنامه نسبت به طف متولد از زنا به عنوان پدر محکوم نموده است رای صادره ابلاغ شده آقای الف نسبت به رای صادره اعتراض درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است و چون حاکم محکمه به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه کیفری یک ...ارسال شده و دادگاه کیفری یک ... به موجب رای تجدید نظری شماره 69/2846/8/69 با نقض رای مرحله تجدیدنظر اعتراض نموده و... نیز با تسلیم شکوائیه ای متعددی به مراجع مختلف قضائی و اجرائی نسبت به صدور حکم برائت (الف ) اعتراض ودرخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است 0 آقای رئیس دادگاه کیفری یک ...به موجب نظریه مورخ 22/7/69 بدادسرا متذکر شده که رای مرحله تجدیدنظرخواهی قطعی است جز به درخواست ریاست محترم دیوانعالی کشور و یا ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور قابل تجدیدنظرمجدد نمی باشدپرونده با وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور به دادسرای دیوان عالی کشور مورد ملاحظه مقام معظم دادستان کل کشور قرار گرفته و به موجب نظریه 7/5/71 با تجدیدنظرخواهی خانم (ب ) باستناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو موافقت شده و پرونده طی نامه شماره 311182/5/71 از دادسرای دیوانعالی به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی در خصوص درخواست رسیدگی تجدیدنظرخانم (ب ) به استناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو که این درخواست به موافقت مقام معظم دادستان کل کشور رسیده نسبت به دادنامه شماره 69/2846/8/69 دادگاه کیفری یک ... که در مقام رسیدگی تجدیدنظر با فسخ دادنامه بدوی حکم برائت آقای (الف )رابه اتهام زنای غیرمحصنه با (ب ) صادر نموده است با عنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده و صرفنظر از اینکه تحقیقات لازمه در خصوص همه مارد اعلام شده بعمل نیامده است نظر به اینکه طرق اثبات زنا در قانون احصا شده است نظر باینکه الف از بدو تشکیل پرونده تا پایان رسیدگی بکلی منکر انجام زنا با (ب ) شده است و نظربه اینکه هیچگونه گواه و بینه ای ارائه نشده است نظر به اینکه (ب ) در بیان محل وقوع و تاریخ انجام فعل حرام تناقض گوئی دارد و اظهارات متفاوتی نموده است و نظر به اینکه تنها قرینه موجود در پرونده گواهی پزشکی قانونی است که آنهم مجمل بوده و صریح به مقصود و کافی به مدلول نمی باشد و از طرفی با مفاد و مدلول نامه خانم (ب ) بعنوان ریاست زندان وصورتجلسه تنظیم شده مورخ 12/12/67 مسئولین زندان متعارض می باشد و به لحاظ اینکه وحدت انواع گروه خونی هیچ نقشی در خصوص مورد ندارد دادگاه کیفری یک ... نیز به همین استدلال حکم برائت الف را صادر نموده است بنا به مراتب اشعاری درخواست تجدیدنظر مجدد خانم (ب ) باستناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو متکی به دلیل کافی اثباتی نبوده و محکوم به رد اعلام می شود این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
565
تاریخ تصویب :
1371/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :