جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 357711
شماره دادنامه : 478/20
تاریخ رسیدگی : 5/7/71
تجدیدنظرخواهی آقای دادستان کل در اجرای ماده 35تشکیل دادگاههای کیفری
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 6518/10/1369 صادره از شعبه یازدهم دادگه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای الف در تاریخ 10/4/67 علیه (ب ) شکایتی کرده که پارسال به خواهرش بنام (ج ) تجاوز کرده خانم (ج )20 ساله می گوید (ب ) به منزل ما آمد من را بغل به زمین انداخته و کار بد کرد آقای ...0 بتاریخ 11/4/67 نزد بازپرس توضیح داده (ب ) فوق التوصیف سال قبل با خواهرش نزدیکی کدره که موضوع منتهی به صدور حکم شلاق شده حالیکه دوبار به او تجاوز کرده که حامله شده است متهم منکر به انتسابی شده می گوید از زمانی که محکوم شدم خانه ام را عوض کردم ولی اینها دست بردار نیستند بنام دستور بازپرس تحقیقاتی بطور محرمانه صورت گرفته پزشکی قانونی با آزمایش اسپرم باروری زوج را بعیددانسته در پرانتز اضافه شده محال نیست (برگ 22) واحد تحقیقات کمیته در جواب بازپرس نتیجه را گزارش کرده ص 24 که بعضی شهود گفته انددختر گم شده بود پس از یک سری اقدامات قضائی از جانب بازپرس (پزشکی قانونی بامعاینه روانی ... نظر داده اختلال روانی به معنای جنون ندارد و عقب افتادگی فکری مبتلا می باشد ص 27) بازپرس رسیدگی کننده طی قرار مورخه 18/7/69 با ذکر دلایلی دائر بر اینکه دلیل قانع کننده ای علیه ... تحصیل نشده و اینکه بر فرض انجام آزمایش ابوت این آزمایش نافی ارتباط می تواند باشد ولی مثبت قضیه نیست به علت فقد دلیل بر توجه اتهام به منع پیگرد او اظهار نظر کرده که دادستان اعلام مافقت کردهاست با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه کیفری 2 مورد بررسی قرار گرفته به دلیل عقب ماندگی مجنی علیها اینکه علت نداشته اگر شخصی با او زنا کرده بود متهم را عامل معرفی کند در پرونده دیگری زنای آقای ب محرز تشخیص وحکم صادرو اجرا شده کسی او را با افراد دیگری مشاهده نکرده اگر پزشکی قانونی باروری زوج را بعید نظر داده با توجه به آمادگی ... و پرورش آن از کجا که از (ب ) است با فسخ قرار دستوررسیدگی داده که باص دور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار گرفته با انجام محاکمه استماع شکایت شاکیه و تحقیق از متهم طی دادنامه 201442/2/69 بعلت اینکه دلیلی که قابل استناد باشد در پرونده وجود ندارد و به نظر نمی رسد حکم برائت صادر کرده با اعتراض شاکیه و بقاء قاضی صادرکننده حکم در عقیده خود نهایتا" در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار گرفته دادنامه تجدیدنظر خواسته طی دادنامه 518 6/10/69 تایید شده است با اعلام شکایت در اجرای ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو پرونده در دادسرای کل بررسی شده معاونت اول محترم دادستنان کل طی نظریه مورخ 28/8/70 به دلیل عقب افتادگی مجنی علیها و اظهارات بی شائبه او و انیکه در زمان ارتکاب همسر متهم زندانی بوده و یکباردیگر مرتکب زنا شده و به کیفر رسیده و اینکه اقتضاء داشته نسبت به آزمایش مربوط به اوبت اقدام شود حکم برائت متهم را بفاقد وجاهت قانونی دانستهکه آقای دادستان کل با این نظریه موافقت کرده پرونده را جهت اعمال ماده 35 به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض حکم برائت مشاوره نموده و چنین رای می دهد0
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله دلایل استنادیه در قرار منع پیگرد دادسرا و احکام صادره بربرائت از جانب دادگاههای کیری دو یک ... و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی دادسرای کل کشور در اجرای ماده 35 تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 مستند به دلیل و قرینه مثبته نیست و با هیچیک از شقوق ماده 6 قانون تجدیدنظر احکام مطابقت ندارد لذا تجدیدنظرخواهی دادسرای کل کشور رامردود اعلام می نماید0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
478
تاریخ تصویب :
1371/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :