جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 10/382716
شماره دادنامه : 472
تاریخ رسیدگی : 8/9/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ... رئیس و...مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده خانم الف شکایت می کند علیه آقای (ب ) که باوی زنا کرده و بچه ای را در زایشگاه ... بدنیا آورده است 0 دادسرای عمومی ... بشرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 16/1/67 به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 2 مستقل ...قرار عدم صلاحیت صادرمی نماید و دادگاه حقوقی 2 مستقل ... به قائم مقامی دادگاه کیفری دو به موضوع رسیدگی نموده و پس از اعلام ختم دادرسی به موجب رای شماره 19524/5/67 بشرح زیر اظهارنظرنموده است 0
رای دادگاه
در مورد اتهام متهمین آقای (ب ) و خانم الف زنای غیر محصنه می باشد که در مورد متهم ... با توجه به انکار متهم و با عنایت به انیکه گواهی پزشکی (نتیجه آزمایش خون نوزاد) به هیچ وجه صراحت از انتساب طفل ناشی از زنا به متهم موصوف ندارد و با توجه به اینکه ...دلیل دیگری برای اثبات و احراز اتهام متهم موصوف موجود نمیباشد رای بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد0 و در مورد اتهام مبنی بر زنای غیرمحصنه با توجه به تولد طفل ناشی از زنا از مشارالیها و با عنایت به اقاریر مکرر متهمه که چهاربار اقرار می باشد اتهام انتسابی به وی مبنی بر زنای غیر محصنه محرز ومسلم بوده و دادگاه مشارالیها را به استنادماده 102 قانون حدود و قصاص به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان زنای غیر محصنه محکوم می نماید که با رعایت موازین شرعی نواخته شودو خانم الف نسبت به رای صادره اعتراض نموده و شعبه نهم دادگاه کیفری یک ... پس ازرسیدگی باعتراض به موجب دادنامه شماره 1691116/2/68 به شرح زیر عینا" رای دادگاه کیفری دو ماه سال را مورد تایید قرار داده است 0
رای دادگاه
در خصوص اعتراض خانم الف از دادنامه شماره 19526/5/67 قائم مقام کیفری دو... مبنی بر تجدیدنظر صرف نظر از اینکه متهم در مراحل مختلف تحقیق اقرار به بزه انتسابی نموده و رای دادگاه صحیحا" صادر گردیده چون رای قبل از تدوین قانون تجدیدنظر اصدار یافته و حسب نامه شماره 3071561/1/69 اداره حقوقی وزارت دادگستری قانون تجدیدنظر عطف به ماسبق نمی شود لذا با قرار رد اعتراض خواهان را صارد می نماید و سپس آقای (ب ) علیه آقای ... بعنوان افتراء ( قذف ) طرح شکایت می کند و دادگاه کیفری دو... بشرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 241441/9/69 حکم برائت متهمان را صادر نموده است و سپس پرونده به نظر آقای ... معاون اول دادستان محترم کل کشور رسیده وایشان به شرح گزارش مورخ 16/4/71 بشرح زیر اظهارنظر نموده است 0
جناب آقای دادستان محترم کل کشور در این پرونده خانم الف شکایت می نماید که آقای (ب ) با او رابطه پیدا کرده و با اغوای وی به اینکه با او ازدواج خواهد کرد با او مرتکب زنا شده و از او حامله شده است و در طول رابطه نامشروع شش نامه و دو قطعه عکس خود را برای او فرستاده است پرونده در دادگاه حقوقی 2 ...0 در جریان رسیدگی قرار می گیرد و پزشک اظهارنظر می نماید که خانم الف در حدود 9 ماهه حامله می باشد و پس از وضع حمل و تولد نوزاد پزشک اظهارنظر می نماید که نوزاد می تواند از صلب ... باشد و رد ابوت مقدور نیست ...گفته است که چند نامه برای او فرستاده ام ولی بعدا" رابطه خود را با او قطع کردم دادگاه به موجب رای صادره در تاریخ 19/5/67 آقای ب را بعلت انکار امر و اینکه صرف گواهی پزشکی و نتیجه آزمایش خون نوزاد انتساب طفل ناشی از زنا را به متهم ندارد تبرئه و ... با اعلام اینکه اتهام زنای محصن درباره اومحرز است به استناد ماده 102 قانون حدود و قصاص به یکصد ضربه شلاق محکوم می نماید با اعتراض به محکوم علیها به رای صادره پرونده دردادگاه کیفری یک ... مطرح می شود دادگاه در تاریخ 16/2/68 به موجب رای صادره با اعلام اینکه رای قبل از قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها صادر شده است و قانون عطف به ماسبق نمی شود قرار رد دعوی راصادر و اعلام می دارد بانو الف به رای صادره از دادگاه درباره ..... اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر می نماید0
نظریه هرچندکه رای دادگاه کیفری دو در تاریخ 19/5/67 صادر شده است ولی با توجه به شکایت اعلام شده و اظهارات ساده و بی آلایش خانم الف و گواهی پزشکی در مورد حاملگی نامبرده و تولد نوزاد و اینکه پزشک اظهارنظر کرده که نوزاد می تواند از صلب آقای (ب )باشد وارسال چند فقره نامه و عکس از جانب (ب ) برای الف که موردتایید قرار گرفته است و این امر وجود رابطه را مدلل می دارد و سایر اوضاع احوال موجود در پرونده توجه اتهام زنای غیرمحصن به متهم محرز است و حکم برائت صادره درباره نامبرده برخلاف دلایل موجوددر پرونده می باشد علیهذا عقیده دارد در صورت موافقت برابر ماده 35 درخواست تجدیدنظر شود لذا پرونده جهت استحضار و ملاحظه به نظر جنابعالی می رسد تا در صورت موافقت اقدام شود و در تاریخ 16/5/71 آقای دادستان کل کشور اعلام نمودند
( بسمه تعالی با اعمال ماده 35 موافقت می شود و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد )
هیئت شعبه در تارخی بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و اعتراضات تجدیدنظرخواه و تکرار مطالب گذشته است که نوعا" ماهوی و مورد نظر دادگاه قرار گرفته و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه می باشد و موثر در مقام نمی باشد و با مراجعه به پرونده امر و امعان نظر در نحوه رسیدگی از حیث اصول و قواعد دادرسی و رعایت موازین شرعی به حسب ظاهر وارد نیست لذا درخواست متقاضی تجدیدنظر مردود اعلام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
472
تاریخ تصویب :
1371/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :