جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/26/3558
شماره دادنامه : 829
تاریخ رسیدگی : 3/11/70
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) متهم است به زنای محصنه با دوشیزه (ب ) بدین شرح که پس از پیدا شدن اثر حاملگی در نامبرده او و مادرش از متهم شکایت نموده اند که به منزل آنها آمده و مادر مجنی علیهااظهار داشته که دختر اخلاق عادی ندارد و متهم خواسته که او را با دختر در اطاق تنها بگذارد و طبق اظهارات دختر با او مرتکب زنا شده است و او هم مثل اینکه زبانش بسته شده باشد حرفی نزده است و ازاله بکارت از او شده و حامله گردیده است 0 شورای پزشکی دربرگ 16 گفته اند با کهولت سن ووضع جسمانی متهم به نظر نمی رسد که ایشان قادر به مقاربت باشد و متهم نیز در تمام مراحل منکر بزه انتسابی است و حتی رفتن به منزل مادر شاکیه را انکار نموده ولی برادران شاکیه که دونفرشان 6ساله و11 ساله هستند گفتار مادرشان را تصدیق نموده اند و در تحقیق از اهالی گفته اند از متهم خلافی ندیده اند و خانواده شاکی نیز اهل خلاف و شرارت نیستند براساس شکایت شاکیه و اظهاراتش و نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی دادسرای عمومی ... طبق کیفرخواست شماره 8524/4/70 تقاضای تعیین کیفر نموده دادگاه کیفری یک ... شعبه 9 با توجه به جمیع محتویات پرونده وانکار متهم و اظهارات ضد و نقیض شاکیه به لحاظ فقد ادله مثبه برای زنا اعم از بینه واقرار و علم رای به برائت متهم از بزه انتسابی داده است که رای دادگاه از جانب دادیار به لحاظ اظهارات بی شائبه مجنی علیها و نظریه پزشک قانونی که به لحاظ تجانس خونی احراز رابطه پدر و فرزندی بین طفل متولد شده و متهم نموده اند مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه با عنوان اینکه تجانس خوتی بین افراد فراوان است و نبودن تجانس دلیل بر نفی ابوت نیست اماوجود آن دلیل بر اثبات ، ابوت نیست اعتراض را رد کرده و با بقاء به رای خود پرونده را به دیوانعالی کشورارسال شعبه 26ارسال داشته اند
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .. عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهند0
بسمه تعالی با توجه به مندرجات پرونده و انکار متهم در تمام مراحل بازجوئیها و جلسه دادگاه و اینکه از شاکیه ازاله بکارت شده و حامله گردیده است وشورای پزشکی اظهار داشتاند به نظر نمی رسد متهم قادر به مقاربت باشد و فقد بینه و اقرار و عدم احراز اتهام برای دادگاه و عدم دلالت تجانس خونی بر وجودرابطه ابوت رای دادگاه بر طبق موازین می باشد و با ملاحظه اعتراض معترض دلیلی در آن مشاهده نشد که موجب نقض رای صادره باشد ولذا طبق بند ب از ماده 10 قانون تجدیدنظر رای دادگاه ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
829
تاریخ تصویب :
1370/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :