جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 16/5053/27
شماره دادنامه : 3142
تاریخ رسیدگی : 10/12/73
فرجامخواه :
فرجامخوانده : دادگاه
فرجامخواسته : دادنامه شماره 870/10/73 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
متهمان 1 آقای (الف )36 ساله دارای همسر 2 خانم (ب )38 ساله خانه دار و دارای شوهر و فرزند 3 آقای (ج )37 ساله 4 خانم (ن ) خانه دار همگی به اتهام عمل شنیع زنا با وجود شرائط احصان روابط نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته اند بدین توضیح بر اساس گزارشات مدرمی در اینکه متهم ردیف یکم با زنان شوهردار رابطه نامشروع دارد جریان پیگیری می شود و طی آخرین گزارش رسیده متهمه ردیف 2و4 هنگام خروج از منزل متهم ردیف یکم دستگیر و از همان مراحل اولیه به داشتن روابط نامشروع با ردیف یکم اعتراف نموده اند که وی نیز دستگیر می شود و متهم ردیف یکم در تحقیقات اولیه در حضور دادرس محترم به انجام زنای مکرر از سال 6564با متهمه ردیف دوم با شرح و توضیح اعتراف کرده اگرچه در محضر دادگاه مبنی بر انکاروکلیه اظهارات قبلی خود را تکذیب نموده و در اثر... توصیف داشته ولی متهمه ردیف دوم در کلیه مراحل با شرح و تفصیل جریانات را باذکر جزئیات اعترافاتی داشته که با متهم ردیف یکم عمل زنا انجام داده و با متهم ردیف سوم نیز به کرات از دبر زنا انجام داده فقط در 27 صفحه از وی تحقیق می گردد و در جلسه رسمی دادگاه هم اظهارات قبلی خود را پذیرفته است وهمسر متهمه ردیف دوم نیز طی نامه های مکرر داشتن رابطه نامشروع متهمان ردیف 1و2 را تایید کرده ومتهم ریدف سوم فقط بغل کردن و بوسیدن متهم ردیف دوم را برای یکبار پذیرفته است ومتهمه ردیف چهارم نیز به داشتن ارتباط تلفنی با متهم ردیف یکم اعتراف دارد برگ 25 سرانجام دادگاه عمومی ...شعبه اول پس از رسیدگی با حضور وکلای متهمین در خصوص متهمان ردیف یکم و دوم ادعای حصول علم و نظر به ارتکاب زنای محصن محصنه آنان را نموده و با استناد به ماده 105و مواد98و63و83 هر دو را به حد رجم محکوم نموده و در مورد متهم ردیف سوم بزهکاری او را در حد رابطه نامشروع (موضوع ماده 101 تعزیرات ) محرز دانسته و او را به 74 ضربه شلاق محکوم کرده و ردیف چهارم را به لحاظ فقد دلیل و تمسکا" باصل برائت تبرئه نموده که حکم صادره مورد اعتراض محکوم علیهای ردیف یکم و دوم و وکلای آنان قرار گرفته و پرونده جهت امعان نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 870/10/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده و اینکه از مجموع اظهارات اولیه متهمین و سایر مندرجات پرونده علم و قطع به زنای محصن و محصنه آنها حاصل نموده با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم به نحو طبیعی و متعارف درخواست تجدیدنظر با هیچیک از موارد مذکور در ماده 10 قانون تجدیدنظر مصوب سال 72 انطباق ندارد لذا ضمن رد آن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوط اعاده می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3142
تاریخ تصویب :
1373/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :