جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره پرونده : 76/9/967ع شماره دادنامه : 101913/12/77

خواهان : سازمان حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان به آدرس بندرعباس ...
خوانده : شرکت حمل و نقل مهری بار بمدیریت آقای سیدهاشم حسینی المدنی مقیم بندرعباس ...
خواسته : اعلام توقف ورشکستگی به تقصیر و پرداخت کلیه خسارت قانونی وارده
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دادگاه عمومی بندرعباس
گردشکار: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بطرفیت خوانده بخواسته فوق که پس از ثبت و ارجاع به این شعبه دادگاه درتاریخ 10/12/77 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان سازمان حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان بطرفیت خوانده شرکت حمل و نقل مهری بار بمدیریت آقای سید هاشم حسینی المدنی بخواسته تقاضای اعلام توقف ورشکستگی به تقصیر و پرداخت کلیه خسارت قانونی وارده بشرح متن دادخواست که توضیح میدهد (خوانده بموجب قرارداد شماره 2053/ پ 28/6/72 برادر یکی از غرفه های پایانه باربری بندرعباس متعلق به سازمان حمل نقل و پایانه های استان هرمزگان بوده که مدتها است بموجب الزامات قرار دادی از پرداخت دیون خود به سازمان عاجز مانده و از پرداخت ا; استنکاف میورزد و دلیل وقفه در پرداخت دیون خود میبایستی مراتب توقف خود را بدادگاه محل اقامت خود اعلام مینمد که بدلیل عدم رعایت ضوابط قانونی و اقدام مدیران شرکت خوانده در تضییع حقوق بستانکاران صدور حکم ورشکستگی شرکت مزبور و توقیف مدیر شرکت و تعقیب جزائی و محکومیت نامبرده بلحاظ ورشکستگی به تقصیر مورد تقاضاست ) دادگاه با مدافه در جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد صدرالذکر و لوایح نماینده اداره خواهان و تصویر مدارک مدیریت از ناحیه خوانده و صدور اجرائیه شماره 263 مورخ 7/5/74 و عدم هرگونه دفاع و پاسخی به لوایح خواهان ازناحیه خوانده دعوی و با عنایت باینکه خوانده از طریق آگهی ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی دعوت شده اما حاضر نشده است و لایحه ای هم ارسال ننمودهاست لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستقیما" به مواد412 و بند ب ماده 415و542 قانون تجارت حکم ورشکستگی به تقصیر شرکت حمل و نقل مهری بار به مدیریت آقای سیدهاشم حسینی صادر واعلان گردد باستناد مواد512 قانون تجارت و671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) به شش ماه حبس تعزیری محکوم میگردد و آقای عباس جم مدیر دفتر شعبه نهم بعنوان ناظر و آقای دستغیب مدیر دفتر شعبه سوم بعنوان مدیر تصفیه تعیین میگردد که مهروموم اموال خوانده بعهده عنصر ناظر و مدیر تصفیه میباشد و تاریخ توقف 31/2/75 میباشد رای صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه میباشد0
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی بندرعباس دست گشاده

122
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1913
تاریخ تصویب :
1377/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :