جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/3/71 شماره دادنامه :159/2فرجامخواه : متهم فرجامخواسته دادنامه شماره 27109/11/71 صادره ازشعبه دهم دادگاه کیفری یک و مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000 عضومعاون 0

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت اوراق پرونده و کیفرخواست شماره 122826/9/70 دادسرای عمومی شهرستان .... آقای (الف ) فرزند.00 36 ساله شغل سرویسکار ماشینهای خیاطی به اتهام ارتکاب بیش از یکصد فقره کلاهبرداری و تحصیل مبالغی در حدود چهارده میلیون و نهصد وبیست و نه هزار ریال و اجناس از اشخاص مختلف تحت تعقیب قرار گرفته و در کیفرخواست و مقدمه دادنامه توضیح جریان به این خلاصه آمده است که متهم خود رامهندس یا نماینده اداره بازرگانی در نزد اشخاص معرفی و از هر یک مبلغی به منظور تهیه لوازم خانگی دریافت نموده ول پس از اخذ مبالغ مورد اشاره اجناس موضوع معامله را تحویل شکات نداده و توجها به شکایت شکات که تعداد آنان به 159نفررسیده و اظهارا متهم و اقرار وی و گزارش مرجع انتظامی بزه اتنسابی را محرز تشخیص داده و طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و شعبه دهم دادگاه کیفری یک باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره 17109/1/71 پس از ذکر اجمالی از پرونده و جریان امر طبق ماده استنادی مذکور با رعایت مادتین 46و47 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 18همین قانون متهم موصوف را به تحمل هفت سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین مال یا وجود ماخوذه به شرح کیفرخواست در حق شکات محکوم نموده است و ایضا" دادگاه طی مقدمه ای اسامی و مشخصات تعداد91نفر از شکات را مرقوم داشته و طی پنج برگ اسامی و مشخصات شکات را با مبلغ مورد ادعای آنان نوشتهاست و پس از ابلاغ رای دادگاه متهم طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد نسبت به دادنامه صادره اعتراض وتجدید نظرخواهی نموده که مقبول دادگاه واقع نشده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنامه شماره 3742 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده است وازلحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد لذا بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور عضو معاون

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
159
تاریخ تصویب :
1371/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :