جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتادویک شمسی شماره دادنامه :147/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 28228/10/70 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری یک 000مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 2285/3/69دادسرای عمومی.00(الف ) 48 ساله فرزند.00 به اتهام 9 فقره کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است اجمال مسئله اینکه نامبرده با اغوا و اغفال شکات بر سبیل اخذ معافیت پزشکی ، تحویل ماشین کمپرسی و غیره مبالغی از آنها وصول می کرد که با اصتماع شکایت شکات خصوصی و انجام تحقیقات لازمه و ملاحظه مدارک ابراز شده پرونده تکمیل و به استناد ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی شده است. دادگاه کیفری بدوا" به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده ولی پس از تذکر دادسرا با عدول از رای خود پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال و با حدوث اختلاف بین محاکم کیفری یک و دو و حل اختلاف حسب دادنامه شماره 88/520/8/70 دیوان عالی کشور بالاخره دادگاه مرقوم در فوق به موضوع رسیدگی و با احراز مجرمیت متهم و با انطباق مورد با ماده یاد شده او را به تحمل دو سال حبس تعزیری ( با احتساب ایام بازداشت قبلی ) و پرداخت وجوه مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و پرداخت وجوه مورد کلاهبرداری در حق چهار نفر از شکات محکوم و در مورد دادخواستهای واصله قرار ابطال دادخواست داده است. مراتب مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده و چون دادگاه در نظرش باقی بوده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است ، هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه شماره 1228 28/10/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
چون از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی وضوابط و آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور: مستشار شعبه :

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
147
تاریخ تصویب :
1371/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :