جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :11/7/70 دادنامه :57 فرجامخواه (الف ) فرزند.00 و (ب ) فرزند.00 و(چ ) فرزند.00 فرجامخوانده دادگاه کیفری یک تهران .... فرجامخواسته دادنامه شماره 10205/5/70صادره از شعبه .... دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه 27 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000و000اعضاء معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
1 (الف ) فرزند.00 38 ساله مدیر عامل شرکت گچ .... 2 (ب ) فرزند.00 57 ساله عضو هیات مدیره شرکت مزبور 3 (چ ) فرزند.00 48 ساله سهامدار شرکت مذکور، متهم هستند به کلاهبرداری و بردن متقلبانه مبلغ 2200000 ریال ( دویست و بیست هزار تومان )ازدرآمد شرکت فوق الذکر به عنوان حق الوکاله و مبلغ 540000 پانصد و چهل هزار تومان از درآمد سالانه سال 68 و عدم نگهداری دفاتر تجارتی در شرکت مذکور بدین شرح که : اعضاء هیات مدیره شرکت نامبرده که در عین حال اعضاء مجمع عمومی شرکت نیز هستند با هم تبانی کرده اند و به علت عدم نگهداری دفاتر تجارتی در شرکت و عدم تنظیم آنها طبق قانون تجارت و مخدوش نمودن ارقام مندرجه در دفاتر تجارتی و دخل و تصرف و برداشت غیرقانونی از درآمد شرکت به مبالغ فوق الذکر و همچنین افزایش سهام شکرت به طور غیرقانونی و برخلاف مقررات قانونی تجارت و نیز ممانعت از ورود صاحبان سهام به مجامع عمومی و نشر اکاذیب ، استفاده از میز شرکت و ماشین حساب به طورغیرمجاز مرتکب بزه شده اند و متهمین در تمام مراحل تحقیق بزه های انتسابی را انکار نموده اند، و بر اساس شکایت شکاه دادسرای عمومی .... به موجب کیفرخواست شماره 3740/10/69 تقاضای تعیین کیفرکرده ودادگاه کیفری یک شهرستان .... طی دادنامه شماره 10205/5/70 با توجه به محتویات پرونده و نظریه کتبی هیات کارشناسان منتخب و گزارش ضابطین و سایر قارئن امارات موجوده و احرازبزه انتسابی به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ماده 15 قانون تجارت با رعایت ماده 21 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معدل مبلغین فوق الذکرونیز پرداخت جزای نقدی به مبلغ 20000 بیست هزار تومان محکوم نموده که مورد اعتارض متهمین قرار گرفته وتقاضای تجدیدنظرکرده اندودادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده وپرونده جهت تجدیدنظر شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 10205/5/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده شماره 334/69ک شهرستان .... و امعان نظر در مدارک مندرجه در آن درخواست تجدید نظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند لذا ضمن رد فرجامخواهی و ابرام رای شماره 10205/5/70 دادگاه کیفری یک آن شهرستان پرونده در اعمال بند ب ماده 10 قانون تجدیدنظر احکام دادگاههای بهمرجع مربوط عودت داده می شود.
عضو معاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
57
تاریخ تصویب :
1370/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :