جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : هیجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتا و یک شمسی شماره دادنامه : 486/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 532533 16/6/71 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 111521/8/70 دادسرای عمومی .... آقای (الف ) 33 ساله به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است. اجمال قضیه اینکه حسب شکایت آقای (ب ) متهم با انعقاد قراردادی از او پولی گرفته که با ساختمان سازی نامبرده ار درسود حاصله شریک و اصل پول او را نیز پرداخت نماید. بعدا" معلوم شده که متهم فاقد چنین امکانی بوده است. با انجام تحقیقات مقدماتی دادسرای عمومی .... به علت فقد دلیل در احراز بزه قرار منع تعقیب صادر ولی در اثر اعتراض شاکی قرار صادر در شعبه 173دادگاه کیفری دو فسخ گردیده است و منجر به صدور کیفرخواست شده است. باارسال پرونده به دادگاه از طرف شاکی دادخواست ضرر و زیان نیز واصل و باجری تشریفات قانونی و ملاحظه پرونده دیگری از متهم به عنوان چک بلامحل دادگاه به موضع رسیدگی و با احراز مجرمیت متهم مستندا" به ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری او را به هفت سال حبس و سیصد و پنجاه هزار تومان جزای نقدی وپرداخت مبلغ یاد شده در حق مدعی خصوصی محکوم نموده است. مراتب مورد اعتراض متهم و وکلای نامبدره قرار گرفته و چون دادگاه در عقیده خود باقی بوده ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 533و16532/6/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند
به نام خدا
با عنایت به اینکه در متن قولنامه تنظیم شده که فتوکپی آن پیوست پرونده می باشد تصریحا" متهم ، مالک خانه کلنگی اعلام نشده و با الفتافت به اینکه نامبرده برسبیل انعقاد قرارداد مذکور توسل به وسایل متقلبانه که رکن اصلی در بزه معنونه می باشد نداشته ، لذا بزه تلقی شدن موضوع محل تامل است و لذا دادنامه های صادره نقص و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ازدادگاههای کیفری یک .... ارجاع می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور مستشارشعبه

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
486
تاریخ تصویب :
1371/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :