جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : بیست وسوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک شمسی
شماره دادنامه :24/2
فرجامخواسته دادنامه شماره 674 - 673 - 6/12/69 صادره از شعبه ششم دادگاه کیفری یک مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست های شماره 22263/6/69و291494/8/69 دادسرای عمومی ... (الف )60ساله فرزند ... به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. اجمال قضیه اینکه متهم از تعدادی افراد وجهی به عنوان بردن آنها به مکه معظمه دریافت کدره که شکات پس از یاس از انجام تعهد در مقام شکایت برآمده اند. با انجام تحقیقات اولیه و رسیدگی ، دادگاه کیفری دوحسب قرارشماره 1569/69 به اعتبار رسیدگی و باحراز مجرمیت متهم به استاد ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری او رابه یک سال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد اصل وجوه ماخوذه به شکایت به شکات محکوم کرده است. مراتب مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده و چون دادگاه در نظرش باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 6673674/2/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
به نام خدا
از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی وارد نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور مستشار شعبه

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
24
تاریخ تصویب :
1371/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :