جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

شماره 18022/ت 24892ه 22/4/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 13/4/1380 با توجه به نظریه ریاست مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3308ه/ ب مورخ 21/3/1380 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بند(د)تبصره (17)قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ،موضوع تصویبنامه شماره 59583/ت 24356 ه مورخ 27/12/1379، بشرج زیر اصلاح می شود:
1- در ماده (1) عبارت (مراکز آموزش دولتی )به مرکز(آموزش مدیریت دولتی ) تغییر می یابد.
2- در ماده (11) عبارت (مرکز آموزش مدیریت دولتی ) بعد از عبارت (وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) و عبارت (براساس آئین نامه مالی و معاملاتی ) بعداز عبارت (امکانات موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16429
تاریخ تصویب :
1380/04/13
تاریخ ابلاغ :
1380/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :