جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 16468/ت 23931ه 24/4/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/4/1380 بنا به پینشهادوزارت راه ترابری ، موضوع نامه شماره 1567/319-6510/105مورخ 30/9/1379سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به استناد مواد (30) و (128) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - آئین اجرائی مواد مذکور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیات و تعاریف :
الف - کارفرما: وزارت راه وترابری ( شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه )0
ب - قرارداد زمانی : قراردادی است که بر اساس مفاد آن ، طی مدت زمان مشخص بهره برداری از شکبه ریلی به اشخاص حقیقی یاحقوقی بخش غیر دولتی (خصوصی - تعاونی ) واگذار می شود.
ج - قرارداد ظرفیتی : قراردادی است که براساس مفاد آن ، بهره برداری از شبکه ریلی با مکان استفاده از ظرفیت شخصی از آن ، به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) واگذار می شود.
د- خدمات ویژه : آن بخش از خدمات حمل و نقل بار ومسافر در راه آهن است که علاوه بر وظایف قانونی به صورت فوق العاده و خاص ، به صاحبان بار یا مسافران ارائه می شود.
ه - مجمع عمومی : مجمع عمومی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 2- خدمات توسعه و بهره برداری و نگهداری :
کارفرما می تواند از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش غیر دولت (خصوصی ، تعاونی ) در زمینه واگذاری خدمات و فعالتیهای خود در موارد زیر اقدام کند:
1- خدمات توسعه :
الف - مدیریت طرح ، مدیریت جذب سرمایه و سرمایه گذار0
ب - مطالعات و طراحی مراحل مختلف پروژه ها0
ج - فعالیت هاتی پیمانکاری ، ساخت و نصب تجهیزات 0
د - امور آزمایشگاهی و تدارکاتی ونظارت بر عملیات اجرائی 0
ه - تامین ناوگان متناسب با نیازهای توسعه بازار حمل و نقل ریلی 0
2- خدمات بهره برداری و نگهداری ،:
الف - امور بهره برداری از ظرفیتهای شبکه ریلی از طریق انعقاد قرارداد زمانی یا ظرفیتی 0
ب - خدمات کارگزاری و بازار یابی از طریق اعطای نمایندگی 0
ج - امورتعمیرات ،بازسازی ونگهداری آلات ناقله ریلی ومتعلقات 0
د - امور تامین وتولید قطعات ، ماشین آلات ، سیستم هاوتجهیزات 0
ه - امور تعمیرات و نگهداری زیر بنایی ، شامل : بهسازی و باز سازی خط و ابنیه فنی ، ارتباطات ، ماشین آلات ، ساختمانها و ایستگاهها و تاسیسات 0
و- تجهیز و بهره برداری از مجتمع های انبار وپایانه ها0
ز- راهبری قطاری وتوسعه 0
ح - امور نظارت ، بازرسی وکنترل کیفیت در قالب دستورالعملها واستاندارهای تدوین شده 0
ط - خدمات مربوط به کارگاهها واماکن تجاری - خدماتی 0
ی - امور برق رسانی ، آبرسانی ، گازرسانی ، تاسیسات ، ساختمانی ، تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه ، خدمات بهداشتی ، سرویسهای ایاب و ذهاب ، تخلیه و بارگیری ، امور رفاهی ، امور مالی واداری ، امور تبلیغاتی 0
ک - خدمات آموزشی ، پژوهشی ،رایانه ای ، مطالعاتی وطراحی بهبود سیستم ها0
ماده 3- واگذاری تجهیزات ، امکانات و اموال :
کارفرما می تواند تجهیزات ، امکانات واموال واحدهاو فعالیتهای واگذار شده را به شرط حفظ مالتکیت دولت بر خطوط ریلی و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمنی استمرار خدمات وسایر شرایط مندرج در ماده (128) قانون برنامه سوم ، به صورت بیع قطعی (به جز خطوط ریلی ) اجاره و براساس قوانین ومقررات جاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی داخل (خصوصی ، تعاونی ) واگذار کند. این واگذاری از طریق انعقاد قرارداد و در موارد زیرانجام می شود:
1- انتقال مالکیت اموال و دارایی مربوط به واحدهای واگذار شده مربوط به حمل ونقل بار و مسافر، تعمیر و نگهداری و بازسازی شبکه وناوگان حمل ونقل ریلی مربوط، شامل :
الف - وسایط نقلیه ریلی ناوگان باری ، سمافری ولوکوموتیوها0
ب - کارگاههای تعمیرات واگن باری و مسافری ، دپوهای سرویس و تعمیراتی لوکوموتیو0
ج - کارخانه ها و کارگاههای تامین وتولید قطعات ، ماشین آلات ، سیستم ها وتجهیزات 0
د- کارگاههای امور تعمیرات و نگهداری و بازسازی خط وابنیه فنی ، علایم و ارتباطات 0
ه - ساختمان ها و تاسیسات اداری ، پایانه ها، انباری ها و بار انازها0
و - ماشین آلات ، دستگاهها، تجهیزات وامکانات مربوط0
2- اجازه دادن واحدهای ذکر شده در بند(1) به بخش غیر دولتی داخلی (خصوصی ، تعاونی )0
3- سرمایه گذاری بخش غیر دولتی داخل (خصوصی ، تعاونی )برای راه اندازی و فعال کردن خدمات ویژه راه آهن در حوزه های تحت مالکیت راه آهن 0
4- احداث خطوط جدید با رعایت مفاد قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت 0
تبصره - کارفرما می تواند بر اساس قوانین و مقررات جاری کمکهای فنی واقتصادی به متقاضیان سرمایه گذاری ارائه کند.
ماده 4- تشکیل شرکتهای مشترک با بخش غیر دولتی :
کارفرما می تواند بخشی از فعالتیهای خود را از طریق تشکیل شکرتهای مشترک با بخش غیر دولتی داخل (خصوصی ، تعاونی ) و پس از تائید مجمع عمومی شرکت انجام دهد.
تبصره 1- کارفرما در ایجاد این شرکتها، می تواند با استفاده از بخشی یا تمام امال واحدهای تحت مالکیت خود مندرج در بند(1 ) ماده (3) آورده خود را تامین کند.
تبصره 3- سهام کارفرما در شرکتهای جدید نباید بیش از چهل ونه درصد(49%) سهام باشد.
ماده 5- به منظور تامین امنیت حقوقی واقتصادی و تضمین مالکیت فردی وامکان دسترسی و بهره برداری آسان توسط بخش غیر دولتی از شبکه ریلی ، ضوابط و مقررات مربوط توسط هیات مدیره شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تصویب مجمع عمومی شرکت ، قابل اجراء خواهد بود.
ماده 6- اجرای روشهای تشویقی ، از قبیل تضمین یا بیمه سرمایه گذاری ، پرداخت مابه التفاوت نرخ تعرفه تکلیفی با بهای قیمت تمام شده ، تضمین سودآوری واحدهای واگذار شده ، در قالب قوانین و مقررات مصوب مجمع عمومی شرکت امکان پذیر است.
ماده 7- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، موظف است در صورت واگذاری واحدهای تابعه ، آموزشهای تخصصی لازم رابرای انتقال دانش فنی به بخش غیردولتی ارائه کند.
ماده 8- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی (خصوصی ، تعاونی ) طرف قرارداد، به همراه واحد واگذار شده ،انتقال کارکنان و کارگران واحدهای مزبور را نیر بپذیرند، کارفرما براساس قرارداد تنظیمی می تواند تسهلات ویژه ای را با رعایت قوانین که به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد، برای آنها قایل شود.
ماده 9- تعیین تکلیف خسارات سوانح ناشی از خدمات وفعالیتهای شخص ثالث (استفاده کنندگان از حمل ونقل ریلی را مشخص کرده و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید. وضعیت سایر خسارات در قرار دادهای منعقد شده مشخص می شود.
ماده 10- قیمت گذاری خدمات حمل ونقل ریلی موضوع این آئین نامه به شرط آنکه بیش از30درصد بازار مربوط در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی نباشد، مشمول نرخ گذاری دولتی نخواهد بود.
ماده 11- در صورتی که مجموع میزان ارائه خدمات حمل و نقل ریلی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در حمل و نقل بار با مسافر درهر محور راه آهن از حد چهل 40درصد(40%) ظرفیت آن محور (مبداء-مقصد) فراتر رود قیمت گذاری خدمات مزبور در آن محور برای راه آهن نیز رقابتی می شود.
تبصره - ظرفیت هر یک از محورهای راه آهن ، در ابتدای هر سال ، پس از تصویب وزیر راه وترابری مشخص خواهدشد.
ماده 12- همزمان و به مازات اقدامات مربوط به خصوصی سازی فعالیتهای موضوع این آئین نامه ،کارفرما موظف است ، پس از انجام بازنشستگی زودرس ، بازخریدی وانتقال کارکنان خود به واحدهای دیگر، تغییرات ساختاری وتشکیلاتی خود را با اصلاح و حذف تشکیلات مربوط به فعالتیها وخدمات واگذار شده ، تهیه نماید و پس از طی مراحل قانونی برای تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16429
تاریخ تصویب :
1380/04/20
تاریخ ابلاغ :
1380/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :