جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 22358/ت 24133 ه 13/5/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/5/1380 بنا به پیشنهاد شماره
75723/42/4/1 مورخ 12/11/1379 وزارت کشور، و به استناد ماده 13
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- تغییرات
تقسیماتی زیر را در استان تهران تصوب نمود:
بخش آسارا به مرکزیت روستای آسارا متشکل از دهستانهای آدران ،
آسارا و نساء در تابعیت شهرستان کرج ایجاد و تاسیس گردد.
معاون اول رئس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16447
تاریخ تصویب :
1380/05/07
تاریخ ابلاغ :
1380/05/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :