جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

شماره فرجامی : 1827/3892 تاریخ رسیدگی : 9/12/71 شماره دادنامه : 1156 فرجامخواه :آقای (الف ) فرجامخوانده : دادگاه و مسروق منه فرجامخواسته دادنامه شماره 24/9298/4/71 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 27 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :... و... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
آقای الف فرزند... کفاش 16 ساله اهل و ساکن ... متهم است به سرقت دو سری کوپن 5 نفره و دو سری کوپن چهار نفره از منزل شاکی آقای (ب ) بدین توضیح که شاکی (مسروق منه ) به دنبال سرقت مزبور در حیاط منزل خود نامه ای پیدا کرده و بر آن اساس به متهم ظنین شده و شکایت کرده و متهم در مرحله اول تحقیق منکر بزه انتسابی شده ولی بعدا" اعتراف نموده که من از بالای دیوار وارد حیاط شدم به وسیله پارو شیشه پنجره را شکستم وارد اطاق شدم با شکستن جام اطاق خواب از داخل کمد دو بسته کوپن سرقت و در راسته بازار به مبلغ دو هزار تومان فروختم . متهم در سال 67 نیز سابقه اتهام سرقت داشته (البته با در نظر گرفتن سن متهم ، سابقه قبلی برفرض اثبات مربوط به قبل از بلوغ متهم بوده است ) متهم در بازپرسی و جلسه دادگاه انکار نموده و اقرار قبلی در آگاهی را از ترس دانسته به هر حال دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست بدون شماره مورخ 5/1/71 تقاضای تعیین مجازات متهم را نموده است و دادگاه کیفری یک ... شعبه 16 پس از رسیدگی به شرح دادوامه شماره 24/9298/4/71 به قطع ید ( 4 انگشت دست راست ) متهم و استرداد عین یامثل کوپنها و استرداد دو هزار تومان از بابت خسارت در حق شاکی محکوم نموده که حسب حکایت دادیار محترم ، محکوم علیه طی لایحه ای به دادنامه فوق الاشاره اعتراض نموده (اگرچه لایحه ای دراین خصوص نرسیده وضمیمه نشده ) و دادگاه اعتراض او را موجه ندانسته پرونه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره 24/9298/4/71 فرجامخواسته شماوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده ادعای قاضی محترم دادگاه به حصول علم بزهکاری متهم متعارف به نظر نمی رسد زیرا فقط یک بار متهم در اداره آگاهی ... اقرار داشته ( مطالب توسط آگاهی نوشته شده و انگشت زده شده ) که متهم گفته در اثر شکنجه بوده است ولی متهم قبل و بعد از آن چه در مرحله تحقیقات اولیه در کلانتری ( مرجع انتظامی ) و چه در مرحله بازپرسی و دادگاه منکر بزه انتسابی بوده و حصول علم بزهکاری متهم با یک با اقرار آنچنانی مشکل است ضمن اینکه ارزش کوپنهای مسروقه معین نگردیده علیهذادادنامه فوق الاشاره نقض و پرونده را اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظراعاده می گردد0
رئیس ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1156
تاریخ تصویب :
1371/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :