جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 25/12/71
دادنامه شماره : 931/20

رای شعبه 20 دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ماده 199 قانون مجازات اسلامی مورد استناد شامل سرقت مستوجب حد (قطع ید) است و با وجود تطبیق جرم با ماده 108 قانون تعزیرات و تعیین کیفر بر طبق آن ، اولا" معلوم نیست از چه جهت به ماده 199 استناد شده و ثانیا" به موجب مقررات این ماده سرقت با دوبار اقرار قابل اثبات است در صورتی که به حکایت مندرجات صورتجلسات دادرسی به سرقت اقرار نشده و با توجه به این که صدور حکم به پرداخت قیمت طلاجات و به نحو معین شده درحکم صادره صحیح نیست و اصولا به لحاظ تقدیم دادخواست ضرر و زیان به وسیله مدعی خصوصی و مطالبه اصل طلاجات و یک میلیون و دویست هزار تومان ضرر و زیان ناشی از جرم مشخص نشد که استردادوجه برمبنای درخواست مدعی خصوصی و دادخواست ضرر و زیان است و یا جهت دیگری دارد وبا این ترتیب حکم تجدیدنظر خواسته غیرمستدل و کلیتا برخلاف مقررات ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 است و از این جهت که اتیان سوگند به وسیله شاکی خصوصی با کیفیت منعکس در پرونده از طریق اثبات هیچ یک از انواع سرقت نیست ، اعتراف نتیجتا" وارد است بنابراین دادنامهشماره 104/20119/10/71 نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک تبریز ارجاع می شود0
رئیس ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
* سابقه *
شماره فرجامی : 400618 تاریخ رسیدگی :25/12/71 دادنامه 931/20 تجدیدنظرخواه آقای (الف ) تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 04/20119/10/71 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند... را به اتهام سرقت طلاجات مورد تعقیب قرارداده و با صدور کیفرخواست و تطبیق جرم انتسابی با ماده 201 قانون مجازات اسلامی از دادگاه کیفری یک ... درخواست نموده که درباره اش تعیین کیفرنماید0 طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (ب ) اعلام نموده که در تاریخ 11/4/71 حدود ساعت چهار بعد از ظهر به اتفاق خانواده اش از منزل خارج شده وساعت ... شب مراجعت نموده و بعد از چند دقیقه متوجه می شود که یک نفر از زیر زمین راه پله عقبی منزل با استفاده ازدریچه توالت واردخانه شده و کلیه جواهرات مربوط به خانم و مادر هسمرش را سرقت نموده و از آقای (الف ) که از چهار سال قبل با آنها ارتباط و آشنایی داشته و دو قطعه زمین وی را باغبانی می کرده بعنوان سارق طلاجات شکایت نموده و ضمنا" اضافه کرده که چندی قبل از غیاب وی وارد منزلش شده و قصد تجاوز به هسمرش را داشته که بامقاومت وی روبه رو شده و نتوانسته کاری انجام بدهد0 بانو (ج ) همسرشاکی ، اظهارات وی را در خصوص طلاجات و قصد تجاوز تایید و گفته است که قسمتی از طلاجات متعلق به مادرش بوده که فوت شده است . ازآقای (الف ) به دفعات تحقیق شده و در تحقیقات اولیه ضمن اینکه پذیرفته که با شاکی و خانواده وی ارتباط داشته منکر ارتکاب سرقت شده است . علاوه بر شاکی و متهم از عده دیگری نیز تحقیق شده و هیچ یک اظهاری در جهت اثبات ادعای شاکی و سرقت طلاجات به وسیله آقای (الف ) در تحقیقات انجام شده در دادسرا نیز مصرا" منکر سرقت شده است . باصدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه ، رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری ...1 ارجاع گردیده در این مرحله از رسیدگی آقای ... به وکالت از شاکی خصوصی در دادرسی شرکت کرده و آقای (ب ) با تقدیم دادخواست ، صدور حکم به استرداد طلاجات مسروقه و پرداخت ضرر و زیان و به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان را تقاضا نموده ، شاکی و وکیل وی شکایت قبلی را تکرار و تایید کرده اند0 متهم بدوا" پس از قرائت کیفرخواست وتفهیم اتهام گفته است که از سرقت خبری ندارد ولی اگر شکات قسم یادکنند قبول خواهد نمود و سپس آقای (ب ) و همسرش بانو (ج ) هر یک بار به شرح منعکس در صورتجلسات دادرسی قسم یاد کرده اند که در حدود یک میلیون تومان طلاجات به وسیله متهم سرقت شده و متهم می گوید چون قسم یاد کردند قبول دارم حاضرم اموال را فوخته و در حق شکات بپردازم . در خاتمه رسیدگی ، بر مبنای سوگندشاکی وقرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت احراز و به استناد بند 3 ماده 199 حدود و ماده 9 قانون مجازات اسلامی آقای (الف ) به استرداد مبلغ یک میلیون تومان وجه طلاجات و طبق ماده 108 قانون تعزیرات به هفتاد ضربه شلاق محکوم شده و نسبت به حکم صادره اعتراض ودرخواست تجدید نظر دارد و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
931
تاریخ تصویب :
1371/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :