جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :11/12/71 دادنامه : 872/20 تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره 71201586 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوانعالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند... به اتهام پنج فقره سرقت با شکستن حرز تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواست که به ماده 201 مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 هامن قانون استناد شده پرونده در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته ( توضیحا" این که دادسرا طی نوشته مورخ 20/5/71 راجع به اتهام دیگر متهم به ایراد ضرب عمدی و تهدید و فحاشی سبت به آقای (ب ) پیرو کیفرخواست صادره درخواست مجازات کرده است ) دادگاه با استماع شکایت آقایان (ب ) و (ج ) و با تحقیق از متهم که اظهار داشته قبول دارم که سرقت کرده ام . آ;چه نزد بازپرس گفته می پذیرد0 اضافه کرده شریک نداشته می گوید از منزل (ب ) و (د) و (ه) سرقت کرده لیکن از دکه آقای (ج ) خبر ندارد0 نحوه سه فقره سرقت را رح داده از دیوار بالا رفته قفل درب اتاق را شکانده سرقت کرده از آقای (ه) فقط یک گوسفند سرقت کرده منزل آقای (د) هم از دیوار بالا رفته قفل درب اتاق را شکانده اثاثیه را سرقت کرده بقیه اتهامات را قبول ندارد0 مجددا" اقرار رده سه فقره سرقت از منزل سه نفرفوق التوصیف را قبول دارد ایراد ضرب و تهدید و فحاشی راقبول ندارد0درآخرین دفاع می گوید سه فقره سرقت را می پذیرم ضمنا" ضرب و شتم را قبول دارم مابقی اتهامات را قبول ندارم . شکات درخواست مجازات حد اسلامی را دارند0 راجع به دادخواست ضرر و زیان آقای (ب ) جواب داده اگر من سیصد و پنجاه هزار تومان پول داشتم جایم گوشه زندان نبود0 آقای (ب ) نسبت به شکایت فحاشی اعلام گذشت کرده . دادگاه ختم دادرسی اعلام نموده و چهار فقره سرقت و ایراد ضرب وشتم نسبت به آقای (ب ) را با ذکر دلایل از جمله اقرار صریح متهم نسبت به سه فقره را محرز تشخیص به لحاظ درخواست و اینکه سرقتهاواجدشرایط اجرای حد می باشد باستناد مواد19747 98 بند 2 ماده 200199وبند الف 201 مجازات اسلامی حکم به قطع چهار انگشت متهم را صادر کرده نسبت به ایراد ضرب منتهی به تورم و قرمزی ساد به استناد مواد 485484 جمعا" به سه ربع دینار و 2...0 تومان ارش در حق مصدوم و راجع به اهانت به لحاظ گذشت به موقوفی تعقیب و راجع به اتهام سرقت از منزل آقای (و) حکم برائتی صادر می کند0 ضمنا" در خصوص دادخواست آقای (ب ) به مطالبه سه میلیون و پانصد هزار ریال با التفات به این که خوانده مارتب ادعائیه خواهان را پذیرفته با رعایت ماده 357آ0د0م خوانده را به پرداخت مبلغ مروقم درحق خواهان محکوم کرده است . آقای (ب ) طی لایحه تقدیمی به تاریخ 29/8/71 اعلام گذشت کرده و همچنین آقای (ه) طی لایحه 1/9/71وآقای (ج ) به همین تاریخ اعلام گذشت کرده اند0 همچنین آقای (ض ) به همین تاریخ اعلام گذشت کرده رئیس دادگاه در ظهر لایحه (ض ) و لایحه آقای (ب ) مرقوم داشته چون گذشت شکات پس از صدور رای صورت پذیرفته موثر نمی باشد0 محکوم علیه طی لایحه 4/9/71 با اشاره به گذشت شکات تقاضای تجدیدنر کرده رئیس دادگاه در ظهر این لایحه در عقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشورارسال به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده و جمله مفاد حکم صادره ودلایل استنادیه در آن همچنین اظهارنظر بعدی حاکم دادگاه در بقاء در نظریه خود و با توجه به این که از جانب معترض ایراد و اشکال موجهی به عمل نیامده و به نظر نمی رسد با فرض اینکه حاکم دادگاه حکم را با رعایت ضوباط شرعی لفظا" انشاء نموده دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث تایید می نماید0
رئیس ... مستشار...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
872
تاریخ تصویب :
1371/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :