جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 27/11/71
دادنامه شماره : 745/2

رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
اولا" نظر به این که قبل از صدور دادنامه مورد اعتراض اخیر و بعد از صدور دادنامه این شعبه ، محکوم علیهم موفق به تحصیل رضایتهای جدید شده اند و ثانیا" در این دادگاه جهات دیگری وجود که در ایرادهای ذیل مطرح خواهد شد لذا علت و جهت مورد را مشمول ماده 12 قانون تجدیدنظر ساخته و پرونده طرح و رسیدگی برای بار دوم می باشد و ثانیا" دادنامه مورد اعتراض بنا به جهات ذیل مخدوش است : 1 دادگاه محترم به حسب ظاهر دقت در علت نقض سابق این شعبه نفرموده است و به صورت ادعای کلی همه متهمان را غیرمضطر آن هم بدون استدلال مطرح کرده است در حالی که هر یک از آنان به طور جداگانه با بررسی وضعیت آ;ان باید احراز شود که اضطرار نداشته اند 2 با انیکه در خصوص محکوم علیه ردیف چهارم صریحا" قید کرده که گفته است هنگام سرقت از مغازه بیرون با داخل ماشین بوده است مشخص نیست که دادگاه چگونه احراز کرده که حداقل در هتک حرز و خارج کردن اموال از داخل آن شرکت داشته است 3 همانگونه که در گزارش قید شده اکثر شکات طی رضایتنامه های ثبتی و عادی و یا در جلسه دادگاه نسبت به معترض اعلام گذشت کرده انمد واین اعلام گذشت بدین معنی است که درخواست اجرای حد ندارد و حسب موازین فقهی (تحریرالوسیله ج 2 ص 490مساله 3 لواحق باب سرقت و غیره و هکذا مساله 46 موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (قدس سره )اگر مطالبه صاحب مال نباشد اجرای حد یا تعزیر جایز نیست مگر در چار چوب ماده 203 قانون مجازات اسلامی 4 آنچه مسلم است مواردی که در بالا اشاره شده اجمالا" ایجاد شهبه در تعلق حد سرقت بر ذمه همه محکوم علیهم می کند و به موجب موازین فقهی (تحریرالوسیله ج 2 ص 483 مساله 3) با وجود شبهه موضوعیه یا حکمیه حد سرقت نمی شود: 5 آ;چه مسلم است و از موازین فقهی و قانونی قابل استفاده است اینکه موضوع شروع به سرقت چیزی جز همان سرقت ناقص غیرجامع شرایط حد نیست و در نتیجه شروع به سرقت را نمی توان جرم مستقل و غیراز سرقت دانست و تاجایی که حد یا تعزیر در بین سرقت و شروع به سرقت جاری نشده باشد تعیین در مجازات خلاف تبصره ماده 201قانون مجازات اسلامی و موازین شرعی است و لذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته با موازین شرعی و قانونی منطبق نبوده نقض میشود و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محل یا شهرستان همجوار محول می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
* سابقه *
شماره فرجامی :22/23842 تاریخ رسیدگی : 27/11/71 شماره دادنامه : 745/2 فرجامخواه محکوم علیهم 1 آقای (الف )2 آقای (ب ) 3 آقای (ج ) 4 آقای (د) فرجامخواسته دادنامه شماره 4652/5/71 صادره از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
پرونده در تعقیب گزارش قبلی ودادنامه شماره 758/302/10/70 اجمالا" این که آقایان : 1 آقای (الف ) فرزند...،25سلاه سنگ کار بازداشت از تاریخ 10/8/59 به اتهام شرکت در شش فقره سرقت و دو فقره مباشرت در سرقع و یک فقره شروع به سرقت به ترتیب : الف شرکت در سرقت بوتیک آقای (ه) فرزند... به اتفاق آقای (د)و آقای (و) و آقای (ب ) و آقای (ج ) ب شرکت در سرقت زرگری آقای (ض ) به اتفاق آقای (ب ) و آقای (ج ) ج شرکت در سرقت بوتیک آقای (ت ) در... به اتفاق آقای (ج ) د شرکت در سرقت زرگری آقای (ن ) در... به اتفاق آقای (د) و آقای (ص )و آقای (ز) ه شرکت در سرقت مغازه پارچه فروشی آقای (ر) در... به اتفاق آقای (د) و آقای (ز) و مباشرت در سرقت زرگری آقای (س ) در... به اتفاق آقای (ب )0 2 آقای (ب ) فرزند ... 25 ساله از تاریخ 10/8/69 به اتهام شرکت در سه فقره سرقت در بوتیک آقای (ه) و زرگری آقای (ض ) و لاستیک فروشی آقای (ی ) شروع به سرقت از زرگری آقای (س ) 3 آقای (ج ) فرزند... 26 ساله بازداشت از تاریخ 30/80/69 به اتهام شرکت در سرقت بوتیک آقای (ه) و زرگری آقای (ض ) و لاستیک فروشی آقای (ت ) و مباشرت در سرقت زرگری آقای (گ ) 4آقای (د) فرزند... 26ساله بازداشت از تاریخ 30/8/69 به اتهام شرکت در سرقت بوتیک آقای (ه) و زرگری آقای (ض ) و لاستیک فروشی آقای (ت ) و مباشرت در سرقت زرگری آقای (گ ) 4 آقای (د) فرزند... 26 ساله بازداشت از تاریخ 24/8/69 به اتهام شرکت در سرقت بوتیک آقای (ه) وزرگری آقای (ن ) و پارچه فروشی آقای (ر) و یک دستگاه قایق موتوری متعلق به آقای (ی ) و فروش طلاجات مسروقه 0
تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته اند و پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست شماره 1977/1/70 توجها" به شکایت شکات و گزارشات دایره آگاهی ... و اعترافات و اقاریر صریح متهمین و کشف و ضبط مقداری ازاموال مسروقه بزهکاری آنان را محرز اعلام و طبق ماده 218 قانون حدود و قصاص و ماده 109 قانون تعزیرات با رعایت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است . ضمنا" در کیفرخواست مورد اشاره و دادنامه شماره 101243/7/70 شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... ودادنامه مورد اشاره این شعبه تعداد ده نفر متهم دیگر به اتهامات مختلف از قبیل شرکت در سرقت و فروش و خرید اموال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی احکام مقتضی در مورد آنان صادر گردیده که در حال حاضر مطرح نیستند و شرح جریان اتهاماتشان در دادنامه قبلی این شعبه ذکر شده ونیازی به تکرار نیست 0
به هر حال شعبه دهم دادگاه کیفری ... به تصدی جناب ... باجری تشریفات قانونی سنبت به آن رسیدگی و طی دادنامه مورد اشاره با بیان قرائین و دلایل اثباتی جرم مرقوم دشاته : متهمین ردیفهای اول تا چهارم بطور مکرر اموال مسروقه را که در حرز متناسب با مال حفظ و نگهداری می شده با شکستن حرز ربوده اند و دراای شرایط بند یک و دو ماده 215 بوده و عملشان منطبق با ماده 217 قانون حدود و قصاص می باشد لذا دادگاه مستند به ماده 218 قانون مرقوم و ماده 109 قانون تعزیرات با رعایت مادتین 20 و25 قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین موصوف را به قطع چهار انگشت دست راست به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند محکوم می نماید و مطابق ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی به استرداد اموال مسروقه عینا" یا مثلا" یا قیمتا" در حق شکات محکوم می نماید0پس از ابلاغ رای دادگاه متهمین ردیفهای اول تا چهارم کیفرخواست که محکوم به قطع چهار انگشت دست راست شده اند نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده اند که نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گرددیه که با تهیه گزارش و شور لازم طی دادنامه مرقوم چنین رای داده شده :

رای
با توجه به انیکه سرقتهای انتسابی اکثرا" به نحو شرکت بوده نه به نحو استقلال و مباشرت ، هرچند درخواست شکات و وکلای آنان ظاهرا" منجز و روشن و حاکی از درخواست اجرای حد است لیکن دادگاه می بایست در رای خود صریحا" بررسی و اعلام نماید که اجرای حد قطع هری یک از متهمان در ارتباط با کدامیک از سرقتهای انتسابی است و آیا چه مقداری از اموال مسروقه در آن مورد قبل از صدورحکم مسترد نشده ا ست و از طرفی هتک حرز و اخراج مال از داخل آن به صورت مشترک انجام شده است یا هر یک توسط یکی از شرکاء جرم ؟ ودرموارد مباشرت استقلای نیز این شروط لازم به بررسی است و ایضا" از نظر احتمال اضطرار موضوع بررسی نشده است لذا بر اساس بندهای 4 و10 و11 ماده 213 قانون حدود دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردچ0
پرونده به شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... ارجاع و این دادگاه کیفری یک ... محول می گردد0
پرونده به شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... ارجاع و این دادگاه بدوا" نسبت به دادنامه این شعبه اقدام به استفسار کرده که پاسخ لازم داده شد0
لازم به ذکر است که قبل از ارجاع پرونده به این شعبه و پس از صدور دادنامه شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... شکات آقایان 1(ی ) 2 (ر) 3 (ه) طی رضایتنامه ای ثبتی نسبت به متهم ردیف چهارم کیفرخواست (ش ) صریحا" و منجزا" اعلام گذشت کرده اند و پس از ارجاع پرونده به شعبه هشتم کیفری یک شکات آقایان 1 آقای (ق ) 2 آقای (ت ) 3 آقای (ر) 4 آقای (ه) 5 آقای (ف ) فرزند... طی رضایتنامه ثبتی نسبت به متهم ردیف اول کیفرخواست (ب ) اعلام گذشت و رضایت قطعی نموده اند (812تا815و827) و شاکی دیگر آقای (س ) نیز طی لایحه ای نسبت به متهمان ردیفهای اول و دوم کیفرخواست اعلام رضایت و گذشت قطعی نموده است 0
به هر حال شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... با تصدی جناب آقای ... نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 4625/5/71 مفادا" چنین رای داده است : اولا" معلوم می شود آقای (ف )و(ه)و(ر) و(ت ) و (ص ) نسبت به متهم ردیف اول و همچنین آقایان (ه) و(ر)و(ی ) نسبت به متهم ردیف چهارم و آقایان (س ) و (ک ) کلا" اعلام گذشت کرده اند و متهمین در محبضر دادگاه با اقاریری که داشتند معلوم نمودند که سرقتها را در حالت تمکن انجام داده اند و از طرفی گذشته از اینکه متهمین صاحب شغل و حرفه بودند اصولا" متصور نیست که در خطه شمال اضطرار به آن معنی که سرقت در آن حالت رافع حد باشد برای کسی به وجود بیاید0 متهم ردیف اول در محضر دادگاه ضمن این که به بزه انتسابی اقرار نمود اضافه کردکه با شکستن حرز مباشرتا" به انجام سرقت پرداخته و متهم ردیف دوم نیز با اقرار به ارتکاب سرقت از زرگری (ض ) ولاسیتک فروشی اقرار به شکستن حرز و یک بار سرقت که منتهی به محکومیت شلاق شده است نیز دارد و متهم ردیف سوم نیز ضمن اقرار به انجام سرقتهامی گوید در سرقت بوتیک ... و زرگری ... و لاستیک فروشی سرقت را مباشرتا" از داخل حرز انجام داده و متهم ردیف چهارم ضمن اقرار به بزه انتسابی می گوید در جاهایی که سرقت انجام می شد من از مغازه ها بیرون بودم یا توی ماشین بودم و اموال رااز حرز خارج کردیم 0
با عایت به مراتب یاد شده بزه انتسابی سرقت و شروع به سرقت و فروش مال مسروقه از ناحیه متهمین یاد شده محرز و معلوم است و با توجه به شکایت و تقاضای مالباختگان آقای (ه)، آقای (ض ) آقای (گ )، آقای (ق ) شرایط حد جمع است . دادگاه مستندا" به ماده 109 و110 قانون تعزیرات و201 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از جهت سرقت به قطع ید و از جهت شروع به سرقت به تحمل پنجاه ضربه شلاق و متهم ردیف دوم را از جهت سرقت به قطع ید و از جهتشروع به سرقت به تحمل پنجاه ضربه شلاق و متهم ردیف سوم را از جهت سرقت به قطع ید و متهم ردیف چهارم را از جهت سرقت به قطع ید و از جهت فروش مال مسروقه به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می نماید0 ضمنا" با توجه به دادخواست تقدیمی توسط خواهان آقای (گ ) به طرفیت متهم ردیف سوم آقای (ج ) به خواسته ده میلیون ریال نظر به اقاریر خوانده و احراز اشتغال ذمه وی به پرداخت مبلغ یادشده در حق خواهان محکوم می گردد و در مورد شکایت سایرشکاتی که رضایت نداده اند چون دادخواست تقدیم نکرده اند دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و شکات می توانند از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمایند0
پس از ابلاغ دادنامه مورد اشاره هرچهار نفر محکوم علیهم نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 462/5/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
745
تاریخ تصویب :
1371/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :