جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

شماره فرجامی : 812/3415 تاریخ رسیدگی : 29/4/71 شماره دادنامه :281/12 فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض دادسرای ... به قرار موقوفی تعقیب متهم مرجع رسیدگی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :... رئیس و... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش و تصمیم شماره 31113/2/70 این شعبه به لحاظ این که قرار موقوفی تعقیب متهم قبل از لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها صادر شده و دادسرا نیز درخواست تجدیدنر نکرده پرونده را اعاده نموده تا در صورتی که دادسرای محل قرار صادره را خلاف قوانین وضوابط ومقررات تشخیص بدهند وفق ماده 8 قانون مارالذکر، تجدیدنظرخواهی معمول دارند0 پس از عودت پرونده آقای دادستان عمومی ...به تاریخ 20/3/70 اعلام داشته است اولا" بزه سرقت غیرقابل گذشت می باشد و فرضا" هم اگر با توجه به قاعده فقهی تدراالحدود بالشبهات حد سرقت ساقط شود تعزیر آن ساقط نمی شود0 ثانیا" محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی هم می تواند برابر ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری درخواست تخفیف مجازات نماید که این عمل را نکرده است ، لذا صدور قرار موقوفی تعقیب موجه نیست . آقای دادستان دستور ارسال پرونده را به دادگاه جهت اظهارنظرداده در تاریخ 30/2/70 دادگاه بدون اظهارنظر پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض محکوم علیه به دیوان عالی کشور ارسال داشته است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اقدام مقتضی دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده علی الخصوص دادنامه شماره 2100/5/64 نظر به این که مسروق منهم قبل از اثبات بزه در نزد حاکم جدید اعلام گذشت نموده اند بنا علیهذا صدورقرارموقوفی تعقیب متهم مغایر با فتوای حضرت امام رضوان الله علیه نبوده فلذا بارد ایرادات معنونه دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا" ابرام می گردد0 رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مستشاردیوان عالی کشور ..

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
281
تاریخ تصویب :
1371/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :