جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 1576 / د ش - 17/4/77

( مصوب جلسه 421 مورخ 19/3/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
اساسنامه موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی . . .
مقدمه :
به منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی » و اصطلاحات بعدی آن ، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، موسسه آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی . . . . . . . . . وابسته به . . . . . . . . که در این اساسنامه «موسسه» نامیده می شود با اهداف و وظایف زیر تاسیس و طبق مفاد این اساسنامه و قوانین ، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد .
ماده 1 ـ اهداف :
1 ـ ارتقا سطح فرهنگ و دانش جامعه .
2 ـ تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور .
3 ـ ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور .
ماده 2 ـ وظایف
1 ـ پذیرش دانشجو در رشته های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
2 ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای تحقق اهداف موسسه .
3 ـ همکاری مستمر با مراکز علمی کشور برای بر طرف نمودن نیازها و توسعه آموزش و تحقیقات .
ماده 3 ـ موسسه یک واحد آموزشی و پژوهشی است .
ماد 4 ـ محل فعالیت موسسه بوشهر . . . . . . . است .
تبصره : نشانی موسسه توسط موسس تعیین می شود .
ماده 5 ـ موسسه واحدی است غیردولتی غیر انتفاعی و درآمدهای آن صرف هزینه ها و سرمایه گذاری های عمرانی و تجهیزاتی و توسعه فعالیتهای آن خواهد شد .
ماده 6 ـ موسسه از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل است .
ماده 7 ـ موسسه از تاریخ صدور مجوز تاسیس توسط شورای گسترش آموزش عالی رسمیت می یابد و فعالیت آموزشی و پژوهشی آن از نظر دوره و رشته های تحصیلی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود .
ماده 8 ـ موسسه تابع کلیه قوانین ، مقررات ، ضوابط و آئین نامه های مربوط به موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود .
ماده 9 ـ مدارک فارغ التحصیلان طبق ضوابط مصوب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی صادر می شود .
ماده 10 ـ فضا ، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی موسسه باید مطابق با ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد .
ماده 11 ـ منابع مالی موسسه عبارتند از :
1 ـ اعتبارات . . . . . . . . . .
2 ـ شهریه پرداختی دانشجویان
3 ـ درآمدهای موسسه
ماده 12 ـ ارکان موسسه :
ـ هیات امنا
ـ رییس موسسه
ـ شورای موسسه
ماده 13 ـ موسس یا هیات موسس .
موسس یا هیات موسس براساس مصوبه جلسه . . . . . . مورخ . . . . . . شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارتند از :
1 ـ . . . . . . . .
2 ـ . . . . . . . .
3 ـ . . . . . . . .
4 ـ . . . . . . . .
5 ـ . . . . . . . .
ماده 14 ـ وظایف و اختیارات موسس یا هیات موسس :
1 ـ کسب امتیاز و دیگر مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر مراجع ذی صلاح .
2 ـ تدوین اساسنامه موسسه و پیشنهاد آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
3 ـ پیشنهاد آن عده از اعضا هیات امنا که باید توسط موسس یا هیات موسس انتخاب شوند به وزارت فرهنگ و آموزش عالی عزل هر یک از آنان .
4 ـ ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها پس از صدور مجوز تاسیس توسط شورای گسترش آموزش عالی .
5 ـ فراهم نمودن مقدمات و امکانات لازم را برای شروع و ادامه فعالیت موسسه .
6 ـ نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی موسسه برای تحقق اهداف مذکور در ماده 1 این اساسنامه .
7 ـ بررسی و تایید پیشنهاد هیات امنا در مورد توسعه ، انحلال و فعالیتهای موسسه و ارایه آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی .
8 ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در موارد اساسنامه به وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
ماده 15 ـ هیات امنا :
اعضای هیات امنا موسسه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر انتخاب می شوند :
1 ـ . . . . . . . ( رییس هیات امنا )
2 ـ یک نفر روحانی واجد شرایط .
3 ـ رییس موسسه (دبیر هیات امنا )
4 ـ حداقل 2 نفر و حداکثر 8 نفر از اعضا هیات علمی دانشگاهها با رعایت شرایط مندرج در بند «ب» ماده 2 اصلاحی و ماده 4 کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی .
5 ـ استاندار یا نماینده وی با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی .
6 ـ نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
تبصره 1 : بعد از 2 سال از شروع کار موسسه تعداد اعضا هیات علمی هیات امنا باید حداقل به 3 نفر برسد این افراد باید حداقل یک سال عضو رسمی موسسه بوده باشند .
تبصره 2 : نحوه اداره جلسات هیات امنا براساس آئین نامه داخلی که در اولین جلسه هیات امنا تهیه و به تصویب می رسد خواهد بود .
ماده 16 ـ اعضای هیات امنا با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت 4 سال منصوب می شوند .
تبصره : پیشنهاد و انتصاب مجدد اعضا بلامانع است .
ماده 17 ـ هیات امنا حداقل ماهی یک بار به دعوت رییس هیات امنا تشکیل جلسه می دهد در صورت لزوم به پیشنهاد رییس موسسه و یا نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا سه نفر از اعضا پس از تایید رییس هیات امنا جلسه فوق العاده تشکیل می شود .
ماده 18 ـ وظایف و اختیارات هیات امنا :
1 ـ پیشنهاد رییس موسسه به وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
2 ـ تصویب سازمان و تشکیلات موسسه و آئین نامه های لازم بنا به پیشنهاد رییس موسسه .
3 ـ بررسی و تصویب بودجه جاری ، عمرانی و تحقیقاتی موسسه و پیشنهاد طرحهای توسعه موسسه یا هیات موسس .
4 ـ تعیین خزانه دار و حسابرس رسمی موسسه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام موسسه و حق برداشت از حسابهای آن را دارند .
5 ـ تایید حسابها و ترازنامه های سالانه موسسه با توجه به گزارش حسابرس موسسه و ارسال آن به موسس یا هیات موسس .
6 ـ جلب کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی .
7 ـ تصویب مقررات استخدامی موسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.
8 ـ تعیین میزان حق التدریس ، حق التحقیق ، حق التالیف و حق الترجمه با رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
9 ـ پیشنهاد هر نوع توسعه و با انحلال رشته های آموزشی موسسه به موسس یا هیات موسس .
10 ـ تصویب آئین نامه تشکیل شورای موسسه .
11 ـ تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی موسسه .
12 ـ پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین نامه چگونگی دریافت آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای تصویب .
13 ـ تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که برای هر سال و دوره تحصیلی توسط رییس موسسه پیشنهاد می شود و ارسال آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی .
14 ـ تنظیم و تصویب آئین نامه داخلی هیات امنا .
15 ـ تصویب اخذ قرض الحسنه و تسهیلات بانکی .
16 ـ پیشنهاد عزل رییس موسسه و وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
17 ـ پیشنهاد انحلال موسسه به موسس یا هیات موسس .
تبصره : هیات امنا در انجام وظایف خود ، مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش عالی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت خواهد کرد .
ماده 19 ـ رییس موسسه :
رییس موسسه که نماینده قانونی موسسه در مراجع ذی صلاح می باشد به پیشنهاد هیات امنا موافقت فرهنگ و آموزش عالی ، تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رییس هیات امنا منصوب می شود .
تبصره : پذیرش استعفا و یا عزل رییس موسسه پس از تصویب هیات امنا و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی با حکم رییس هیات امنا خواهد بود .
ماده 20 ـ اداره کلیه امور موسسه .
1 ـ اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیات امنا .
3 ـ پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی به هیات امنا .
4 ـ نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی تجهیزاتی ، اداری و مالی و معاملاتی توسعه ای و استخدامی موسسه براساس ضوابط و مقررات مربوط .
5 ـ پیشنهاد طرحها و برنامه های آموزشی و پژوهشی و اجرائی به هیات امنا .
6 ـ استخدام ، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیر آموزشی موسسه با رعایت ضوابط و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع ذی صلاح .
7 ـ تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه موسسه به هیات امنا برای تصویب .
8 ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه .
9 ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام موسسه در چارچوب ضوابط .
تبصره 1 : رییس موسسه مسئول اجرای کلیه آئین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد .
تبصره 2 : رییس موسسه موظف است هر ساله گزارش عملکرد موسسه (فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی اجرائی و . . ) را به همراه ترازنامه مالی موسسه به شورای گسترش آموزش عالی ارسال نماید .
ماده 21 ـ شورای موسسه :
تشکیل شورای موسسه و کمیسیونهای تخصصی ( آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی ) آن طبق آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 249 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود .
تبصره : ترکیب اعضای موسسه و اختیارات و وظایف آن مطابق آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ـ مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود .
ماده 22 ـ گزینش عمومی و علمی اعضای هیات علمی و دانشجویان موسسه طبق ضوابط و مقررات جاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی توسط مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد .
ماده 23 ـ پذیرش دانشجو برای موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی از طریق آزمونهای رسمی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود صورت می پذیرد .
ماده 24 ـ برنامه های آموزشی و آئین نامه های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی و شرایط پذیرش علمی دانشجو و مدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه ای که با فراغ التحصیلان موسسه اعطا خواهد شد توسط رییس موسسه تهیه و پس از تایید هیات امنا برای تصویب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال می گردد .
ماده 25 ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر کلیه امور موسسه حق نظارت خواهد داشت .
ماده 26 ـ انحلال موسسه :
موسسه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود :
1 ـ به پیشنهاد موسس یا هیات موسس .
2 ـ در صورت تخلف موسسه از افراد اساسنامه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور ، طبق آئین نامه رسیدگی به تخلفات موسسات .
ماده 27 ـ در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال موسسه موافقت ولی اصولی نماید ، موسس یا هیات موسس موظف است اقدامات زیر را انجام دهد :
1 ـ کلیه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را اتمام دوره های تحصیلات و امور فارغ التحصیلان آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط به انجام برساند .
2 ـ کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداریها و غیر در اختیار موسسه قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به موسس یا هیات موسس ارایه دهد .
3 ـ کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، نهادهای عمومی و غیر دولتی ، بانکها ، شهرداریها ، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ( اعم از اعضای هیات علمی و کارمندان خود ) انجام دهد و موسس یا هیات موسس با توافق صاحبان حق تعهدات موسسه را راسا بپذیرد .
ماده 28 ـ پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده 27 و حل و فصول امور آموزشی و حقوقی موسسه و تصویب نهایی انحلال موسسه توسط گسترش آموزش عالی اقدامات زیر را انجام خواهد شد :
1 ـ هیات تصفیه ای مرکب از :
ـ نماینده حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
ـ نماینده حقوقی موسس یا هیات موسس .
ـ رییس وقت موسسه .
تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه موسسه را بر عهده خواهد داشت .
2 ـ مراتب تصویب انحلال موسسه توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی به اداره ثبت شرکتها اعلام می شود تا موسسه طبق مقررات مربوط منحل شود .
تبصره : انحلال موسسه مادامی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است .
ماده 29 ـ پس از انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون موسسه و اعلام ختم تصفیه باقیمانده دارایی موسسه را به . . . . . . . . . منتقل می شود .
تبصره : هیات تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی که به اعضای کلیه اعضای هیات و . . . . . . . . خواهد رسید تنظیم و یک نسخه از آن را به موسس یا هیات موسس و نسخه دیگر آن را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی تسلیم نماید .
ماده 30 ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش عالی خواهد بود .
ماده 31 ـ هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه با پیشنهاد موسس یا هیات موسس و تایید شورای گسترش آموزش عالی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان پذیر خواهد بود .
ماده 33 ـ این اساسنامه در 32 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ . . . . . . . شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و در جلسه . . . . . . . مورخ . . . . . . . . شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید .
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1377/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :