جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 26/7/71 شماره دادنامه :421/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 6/669/26/6/71 صادره از شعبه 27دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشورهیات شعبه آقایان .... رئیس و000عضومعاون 0

خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 31560/9/70 دادسرای عمومی .... آقای (الف ) فرزند.00 40 ساله به اتهام کلاهبرداریهای متعدد از طریق اخذ وجوه به عنوان مضاربه و شرکت و انجام معامله با دادن چکهای بلامحل به شرح شکایت تعدادحدود80نفر که اسامی و مشخصات آنها با میران چک بلامحل و یا کلاهبرداری در متن کیفرخواست اشاره شده تحت تعقیب قرار گرفته و توجهابه اقاریر متهم و شکایت شکات و اسناد و مدارک موجود در پرونده بزهکاری وی محرز اعلام و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است ( پرونده فاقد صفحه شماری است و قید صفحات میسور نیست ) و در تعقیب صدور کیفرخواست عده ای از شکات چون خانم (ب ) و آقای (ج ) و آقای (د) و خانم (ه) و آقای (و) و آقای (ز) دادخواستهای ضرر و زیان به تبع امر کیفری تقدیم دادگاه نموده اند که ضمیمه است وشعبه 27دادگاه کیفری یک .... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 6/669/16/6/71 مفادا چنین رای داده است.متهم موصوف مدتها به شغل بنگاه داری اشتغال داشته و نخست پول مراجعین را به عنوان خرید مسکن و یا رهن منزل از آنان می گرفته و پس از چندی در قبال آن چک به طرف میداده و این گونه عمل مکرر داشته که چکهاهم وصول نمی شده و پس از آن شروع به خرید و فروش قالیچه ، ابریشم ، عسل و وسایل خانگی نموده و در قبال دریافت اشیاء، چک صادر کرده و به صاحبان اجناس داده است که اکثر قریب به تمان آنهاوصول نشده است و ایضا" از عده ای به عنوان قرض وجوهی گرفته و مسترد نداشته است و عده ای را به بانک های متعدد معرفی و با دادن چک به آنان برای وی ضمانت کرده اند و وام گرفته است لیکن چون اقساط وامهارانپرداخته از ضامن ها گرفته اند ولی چکهای وی که به آنان داده است وصول نشده لذا نظر به شکایات شکات خصوصی و اظهارات و اقاریر صریح متهم در بسیاری از موارد و تحقیق و گزارش ضابطین ، کلاهبرداری وی ثابت و محرز است و طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت معادل وجوه ماخوذه ازشکات مبلغ ده میلیون و سیصد و نود و شش هزار و سیصد و هشتا و هشت تومان و رد وجوه ماخوذه در حق شکات به شرح ذیل محکوم می گردد10سیصدهزار تومان در حق .... 2 شصت هزار تومان در حق .... 3 یکصدوبیست وچهار هزار تومان در حق خانم .... 4 بیست و هشت هزار و پانصد تومان در حق آقای .... 5 یکصد و پنجاه هزار تومان در حق .... 6 دویست هزار تومان در حق .... 7 یکصد و هفتاد هزار تومان در حق .... 8 یکصدو سی و هشت هزار تومان در حق .... 9 هفتاد و پنج هزارتومان درحق .... 10 چهارصد هزار تومان در حق .... 11 یکصد و سی و شش هزارتومان درحق .... 12 چهارصد و چهل هزار تومان در حق .... 13 یکصدوهفتاد هزار تومان در حق .... 14 نود هزار تومان در حق بانوان .... و .... 15 چهل و دو هزار و سیصد تومان در حق .... 16 هفتاد و پنج هزار تومان در حق .... 17 دویست و سی و دو هزار تومان در حق 000
18 دویست هزرا تومان درحق .... 19 یکصد هزرا تومان در حق .... 20 دویست و هشتاد و شش هزار تومان در حق 000( و بالجمله در متن دادنامه اسامی تعداد72 نفر قید و برای هر یک به اندازه طلبشان حکم به پرداخت توسط متهم موصوف صادر گردیده که چون در متن دادنامه تصریح شده نیازی به ذکر همه آ;ها نیست و در پایان راجع به شکایت آقایان .... و000 و000 به لحاظ عدم تعقیب شکایت از سوی آنان مرقوم داشته که دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و پس از ابلاغ دادنامه متهم طی لایحه ای که هنگام شورقرائت شده نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده است که دادگاه پذیرفته وپرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای .... دادیاردیوان عالی کشوراجمالا"مبنی برردتجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 6/669/6/26/6/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
از ناحیه معترض ایراد و اعترا ضموثر و موجهی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسینیز اشکالی مشهود نیست لذاباردتجدید نظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور000 عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
54
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
421
تاریخ تصویب :
1371/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :