جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 15/12/71 دادنامه : 886/20 تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 71/327 صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک 000مرجع رسیدگی شعبه 20دیوان عالی کشور0 هیات شعبه آقایان .... رئیس و000مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند.00 به اتهام فروش مال غیر ( کلاهبرداری ) و (ب ) فرزند.00 به معاونت در آن تحت تعقیب کیفری واقع ،باصدور کیفرخواست که به ماده 116 تعزیرات استناد شده از دادگاه کیفری در تقاضای تعیین مجازات شده ، این دادگاه با انجام محاکمه مستندا" به بند د ماده 7 تشکیل دادگاهها به صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر، پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شده با استماع شکایت شاکی به اینکه ماشینی از (الف ) خریدم او از (ب )خریده بود که چون (ب ) بدهی داشته آمدند ماشین را ازیدمن خارج کردند، توضیح داده پانصد هزار تومان نقد دادم دویست و هفتادهزار تومان قرار شد در محضر پرداخت نمایم 0 متهم می گوید ماشین را از (ب ) خریدم بعد هم فروختم مال غیر را به فروش نرسانده ام 0 متهم دیگر به نام (ب ) در مقابل اتهام می گوید قبول دارم که ماشین را به (الف ) فروختم اما مشروط به اینکه سه فقره چکی را که ایشان داده است وجوه آن وصول شود که در نهایت وجوه وصول نشد و ایشان شخصا" با گرفتن چکهای داده شده نسبت به استرداد وسیله نقلیه اقدام نمود. بعد از دو روز به عنوان امانت گرفته و فرار کرده که بعد مال را توقیف کردم 0 همچنین اضافه کرده وجوه چکها را از طریق بانک وصول نکرده بلکه نقدا" به او دادم قرار شد این چکها را (ج ) (شاکی ) فروختم 0وکیل متهم به لایحه تقدیمی سابق خودوهمچنین به لایحه تقدیمی به دادگاه استناد کرده ، در آخرین دفاع متهم ردیف یک می گوید مال خودم را فروختم تنهاچهارصدهزارتومان بدهکارم حاضر است که بدهم 0 امضاء مورخه 10/4/70 که آقایان ارائه داده اند مال خود من است متن آن را خودشان تهیه کردند از مضمون آن اطلاع نداشتم 0 متهم دیگر می گوید شهودی دارم که شهادت بدهند ملک غیررا نفروختم مال خودم بوده 0 با اعلام ختم دادرسی و با ذکر دلایل از جمله شکایت شاکی اقرار متهم به فروش وسیله مذکور و عنایت به مندرجات قرارداد مورخه 10/4/70 و غیره جرم انتسابی به (الف ) فوق التوصیف را محرز تشخیص ، به استناد ماده قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 تشدید مجازات مرتکبین .... حکم به محکومیت به رد اصل مال و تحمل بیست ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده ،راجع به اتهام (ب ) حکم برائت صادر کرده است. محکوم علیه در محضر دادگاه اظهار داشته مفادا" حکم را فهمیدم تسلیم هستم مجددا" هم با محاسبه ایام بازداشت گذشته اظهار داشته فهمیدم قبول دارم 0 وکیل مدافع متهم طی نوشته مورخه 18/9/71 به حکم اعتراض کرده 0 رئیس دادگاه طی نظریه مورخه 12/10/71 در عقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوان عالی کشوراجمالا" مبنی بر تایید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد: با توجه به مفاد حکم محکومیت صادره که با استناد به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیربر طبق ماده 1 قانون تشدیدمجازات مرتکبین به اختلاس 000تعیین مجازات شده این ایراد وارد است که در ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیرتصریح شده چنین عملی کلاهبرداری محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. به این ترتیب تعیین مجازات برطبق قانون تشدیدمجازات مرتکبین .... وجاهت قانونی ندارد، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ازاین حیث نقض ورسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
رئیس .... مستشار000

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
886
تاریخ تصویب :
1371/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :