جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند.00 به اتهام کلاهبرداری نسبت به آقای (ب ) از طرف دادسرای عمومی.00تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفر خواست شماره 252157/9/69 با توجه به شکایت شاکی و نظریه کتبی دادیار اظهارنظربه استناد ماده 116 قانون تعزیرات تقاضای تعیین کیفرمتهم گردیده است. دادگاه کیفری یک کرج به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 8153/3/70 چنین رای می دهد: (باعنایت به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات گواهان به شرح منعکس در پرونده و اقرار و اعتراف متهم در محضر دادگاه به عدم مالکیت خود نسبت به قطعه زمین مورد معامله و دریافت جمعا" مبلغ دو میلیون و بیست وپنج هزار ریال از شاکی و با توجه به سایرمحتویات پرونده ، اتهام انتسابی به متهم ثابت و محرز است فلذا مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64(لازم الاجراز تاریخ 4/11/67) و ضمن رد ماده استنادی دادسرا در کیفرخواست صادره بدینوسیله حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل دوس ال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و رد همین مبلغ به عنوان مالی که از شاکی خصوصی اخذ کرده به آقای (ب ) صادر و اعلام می شود)0 پس از صدور ابلاغ رای ،محکوم علیه به تاریخ 13/3/70 درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه به تاریخ 16/3/70 ضمن رد تجدیدنظرخواهی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر000دادنامه شماره 000فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده امر، نظر به اینکه ازطرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادگاه معترض عنه را ایجاب نمایدبه عمل نیامده بارد اعتراض مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا" ابرام می شود.
رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور000 مستشاردیوان عالی کشور000

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
555
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :