جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :10/11/71 شماره دادنامه : 688/2 فرجامخواه : شاکی آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 31128/4/71صادره از شعبه ششم دادگاه کیفری یک کرمان مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :000 رئیس و000عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
در تعقیب گزارش قبلی و دادنامه شماره 632/112/9/70 اجمالا" اینکه بر اساس محتویات پرونده که شرح کامل آن در دادنامه قبلی مذکور آمده و نیازی به تکرار آن نیست آقای (ب ) فرزند.00 به اتهام فروش ال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات از طرفین و تکمیل پرونده دادگاه حقوقی 2 مستقل شهرستان .... طی شماره 23648/4/69 موضوع را از مصادیق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و پرونده به شعبه 9 دادگاه کیفری یک کرمان جهت رسیدگی ارجاع و این دادگاه پس از رسدگی طی دادنامه شماره 30111/3/70 به استناد ماده قانونی بالا مشارالیه را به تحمل یک سال حبس و رد وجوه چکهای ماخوذه وپرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده و نسبت به اتهام بانو (ج ) فرزند.00 مبنی بر معاونت در کلاهبرداری به لحاظ فقد دلیل اثباتی رای به برائت مشارالیها صادر می نماید و پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و عدم پذیرش دادگاه رسیدگی کننده به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردید که پس از رسیدگی طی دادنامه مورد اشاره رای مورد اعتراض بنا به جهات ذیل مخدوش تشخیص و نقض گردید:
1 بنا به محتویات پرونده ماهیت قضیه عبارت بوده است از بیع فضولی ( آقای (ب ) از طرف مادر خود بانو (ج )بیع فضولی انجام داده ) و قرائن موجود در پرونده دقیقا" گویای آن است که خریدار و شاکی آقای (الف ) از جریان فضولی بودن آن کاملا" اطلاع داشته است و موازین قانونی (مواد247تا263 قانون مدنی ) و موازین فقهی (تحریرالوسیله 1 ص 509 تا514 مسائل 4 تا20)نسبت به این گونه موارد تعیین تکلیف نموده است که در صورت آگاهی مشتری نسبت به فضولی بودن مورد بیع حق مطالبه خسارت را ندارد و به این ترتیب عنوان فروش مال غیر یا کلاهبرداری قابل انطباق با مواد نیست.
2 همانگونه که در دفاعیات وکیل مدافع متهم آمده است حسب مقررات بیع مادامی جرم مزبور صادق است که ارکان آن کامل باشد و در مانحن فیه اولا" اقباض و تسلیم صورت نگرفته و ثانیا" پس از اخذ بخشی از ثمن بایع فضولی اعلام عدم اجازه و رد مالک را نموده است و علاوه بر اینکه رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی بوده دادگاه مکلف بوده در اجرای ماده قانون آیین دادرسی کیفری باصدور قرار اناطه رسیدگی امر را معوق بگذار که به این وظیف عمل نشده است.
پس از عودت پرونده و ارجاع به شعبه ششم ، دادگاه کیفری یک شهرستان 000به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 31128/4/71 اجمالا" چنین رای داده است : صرفنظر ازاینکه شاکی (آقای (الف )) با وجود ابلاغ و گذشت مهلت قانونی حضور ندارد و لایحه ای نیزارسال نداشته که این خود یکی از قرائن بیگناهی متهم است از آنجا که توجه به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به واقع متهم واظهارات مادر نامبرده که صاحب ملک است حکایت از این مطلب دارد که شاکی از اول معامله میدانسته که ملک مورد معامله از متهم نیست بلکه صاحب ملک شخص دیگری است و از آنجا که عدم وصول چکهای صادره بابت قیمت ملک از طرف متهم حکایت از این موضوع دارد که یکی از شرائط صحت معامله حصول رضایت ملک اصلی بوده است که شاکی نتوانسته تحصیل کند و لذا متهم از وصل چکها خودداری ورزیده لذاقطعیت فضولی بودن معامله و اطلاع شاکی از آن ثابت و محرز است و با عدم احراز موضوع کلاهبرداری و فروش ملک غیر رای به برائت متهم موصوف صادرمی گردد
پس از ابلاغ دادنامه شاکی طی لایحه ای که هنگام شور قرائت خواهد شد نسبت به آن اعتراض وتجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 31128/4/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
از ناحیه معترض ایراد موثر و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی وضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور000 عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
688
تاریخ تصویب :
1371/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :