جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :31/6/1371 دادنامه :335 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده (الف ) فرزند.00 55 ساله شغل کارمند بازنشسته به اتهام کلاهبرداری به علت فروش قطعه زمین به (ب )که زمین درداخل حریم برق فشارقوی بوده است تحت تعقیب دادسرای عمومی .... قرار گرفته و دادسرای مزبوربه موجب کیفرخواست شماره 13359/4/68 و به استناد ماده 116 از قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفرنموده است. دادگاه حقوقی.002قائم مقام دادگاه دو پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 202015/7/68 مستندا" به ماده 116 از قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفر نموده است. دادگاه حقوقی.002 قائم مقام دادگاه دو پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 202015/7/68 مستندا" به ماده 116 قانون تعزیرات متهم را به یک سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده هزار رایل به ازاء شلاق محکوم می نماید. محکوم علیه به رای صادره اعتراض نموده ودادگاه کیفری یک ارومیه مجازات حبس را به سه ماه حبس تعزیری تخفیف می دهدوسپس دادسرای عمومی .... با وصول لایحه اعتراض محکوم علیه پرونده را در جهت اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و پرونده به آقای ...دادیاردادسرای دیوان عالی کشور ارجاع و ایشان به شرح گزارش مورخ 17/2/69 مستندا" به ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک پیشنهاد نقض رای صادره را نموده است و پرونده به نظر آقای .... از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 23/2/61 به علت عدم سوءنیت و قصد مجرمانه با نظر آقای .... دادیار دادسرای دیوان عالی کشوردائر بر نقض دادنامه صادره موافقت نموده است و سپس پرونده به نظر آقای .... دادیار دیگر دادسرای دیوان عالی کشور رسیده ایشان بشرح نظر مورخ 26/2/69 با نظر آقایان .... موافقت نموده و به شرح نظریه مورخ 2/5/69 به علت سوء نیت محکوم علیه مورد را از موارد اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک دو و شعب دیوان عالی کشور دانسته که پرونده را جهت موافقت آقای دادستان کل کشور به نظر ایشان برساند و آقای دادستان کل کشور به شرح موافقت مورخ 8/5/69 مبنی بر اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودوپرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد و به موجب دادنامه شماره 22735/8/69 به شرح زیر اظهار نظرشده است

بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن وبه شرح گزارشات دادسرای دیوان عالی کشور به علت عدم احراز سوءنیت محکوم علیه در اعمال ارتکابی دادنامه شماره 21230/9/68 صادره از دادگاه کیفری یک .... شعبه هشتم مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد دراجرای قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک همان شهرستان و درصورت نبودن شعبه دیگر به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه ارجاع می گردد. اینبار پرونده به شعبه نهم دادگاه کیفری یک آن شهرستان ارجاع می گردد و شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 16348/3/71 به شرح زیر انشاء رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص اتهام .... فرزند.00 دایر بر کلاهبرداری به علت فروش یک قطعه زمین به بانو (ب ) که زمین در داخل حریم فشار قوی بوده است با توجه به جمیع اوراق پرونده و نظریه دیوان عالی کشور که سوءنیت متهم احراز نمی شود موضوع صرفا" جنبه قانونی پیدا می کند که شاکی خیار عیب دارند و می توانند معامله را فسخ نمایند یا معامله را امضاء کنند یا ارش معیب را دریافت کند. علیهذامتهم به علت فقد دلیل کافی از اتهام انتسابی تبرئه می شود. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر شود، ضمنا" رای صادره قابل تجدیدنظر دیوان عالی کشور می باشد و شاکی به شرح لایحه مورخ 8/4/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 6/4/71 به عقیده خودباقی مانده و پرونده بهدیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس درآن از ناحیه معترض عنه ایراد و اعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال ورعایت تشریفات دادری ایرد و اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظر متقاضی تجدیدنظر مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
335
تاریخ تصویب :
1371/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :