جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :21/2/1372 دادنامه : 76 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده به شرح کیفرخواست شماره 70/875 دادسرای عمومی .... آقای (الف ) فرزند.00 به اتهام کلاهبرداری ( به لحاظ فروش زمین دولتی ) تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مزبور از دادگاه کیفری دو000 درخواست تعیین کیفر نموده است و شعبه پنجم دادگاه کیفری دو تهران به شرح استدلال مندرج درنظریه مورخ 25/4/70 به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک .... فرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه کیفری یک .... به شرح استدلال مندرج نظریه مورخ 9/9/70 خود را صالح به رسیدگی ندانسته است و بر اثر حدوث اختلاف شعبه 138 دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادگاه کیفری یک 000را صالح به رسیدگی دانسته است و دادگاه کیفری یک .... پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 14512/6/71 و به شرح استدلال مندرج در آن و به علت اینکه متهم عالم به مستحق للغیر بودن زمین مورد بحث نبوده است و نظر به اصل برائت حکم به برائت متهم صادرنموده است و شاکی به شرح لایحه مورخ 15/9/71 به رای صادره اعتراض نموده است و پرونده به نظر آقای دادرس دادگاه صادرکننده رای رسیده است و پس از ملاحظه ، ایشان به شرح نظریه مورخ 17/9/71 به رای وعقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...0 دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس درآن ازناحیه معترض عنه ایراد و اعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تا موردامعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظر متقاضی تجدیدنظر مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
76
تاریخ تصویب :
1372/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :