جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :31/3/1372 دادنامه :170 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده و به شرح کیفرخواست شماره 70/1516 دادسرای عمومی .... 1 (الف ) معروف به .... فرزند.00 2خانم (ب )فرزند.00 به شرکت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته اند و دادسرای مزبور با توجه به شکایت و گزارش مامورین و اظهارات مطلعین وسایرقرائن پرونده ، اتهام انتسابی به متهمان را محرز دانسته و به استناد ماده 116 قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفربرای متهمان نموده است
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 21 محاکم عمومی کیفری یک .... ارجاع شده و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 5982/10/70 اتهام متهمان را محرز تشخیص ، مستندا" به ماده 116 قانون تعزیرات متهمان ار به رد مال اخذ شده بالمناصفه ، متهم ردیف یک رابه تحمل شش ماه حبس و متهم ردیف دوم را با رعایت ماده 35 قانون جزای اسلامی به تحمل سه ماه حبس محکوم کرده است.
پس از ابلاغ رای ، وکیل محکوم علیها به رای صادره اعتراض کرده است. پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 10/11/70 اعتراض را واردندانسته وپرونده با بقاء در رای و عقیده خود جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع می گردد وبه موجب دادنامه شماره 74/2212/2/71 به شرح زیر اظهار نظرشده است.
بسمه تعالی
با عنایت به تاریخ وقوع بزه و حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صدور حکم بر مبنا وبااستناد به ماده 116 قانون تعزیرات موجه نبوده و با استناد از اختیار حاصله از مواد3و5و9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی آنها دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.
اینبار پرونده به شعبه 12 دادگاه کیفری یک .... ارجاع می گردد و دادگاه مرجوع الیه با کسب نظریه کتبی آقای مشاور دائر بر مجرمیت متهمان به موجب دادنامه شماره 71001/10/71 به شرح زیرانشاء رای نموده است.
رای دادگاه
در خصوص اتهام (الف ) معروف به .... فرزند.00 و اتهام خانم (ب ) فرزند.00 مبنی بر مشارکت در امر کلاهبرداری چهار میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و محتویات پرونده و با توجه به نظریه دیوان عالی کشور و نظریه مشاور،بزه انتسابی محرز گردیده ، عمل نامبردگان منطبق است با ماده 1 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، نامبردگان به طور مشارکت و بالمناصفه به پرداخت چهارمیلیون ریال مورد کلاهبرداری به شکای و نیز به پرداخت معادل مال مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی و متهم دریف اول به دو سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و متهم ردیف دوم یکسال زندان محکوم می گردد.آقای .... وکیل مدافع متهمان به شرح لایحه مورخ 28/10/71 تقدیمی به رای صادره اعتراض نموده است و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 29/10/71 به رای و عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و چون شعبه 12 دیوان عالی کشور به حقوقی تبدیل گردیده است لذا پرونده به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدید نظرخواهی مجدد آقای .... وکیل مدافع محکوم علیهما صرفنظر از اینکه شعبه 12 دیوان عالی کشرو دردادنامه شماره 74/2212/2/71 صدور حکم بر مبنای ماده 116 قانون تعزیرات را موجه ندانسته و لذا از باب ماهیت امر اعتراضات و دفاعیات وکیل متهمان در لوایح تقدیمی به دادگاه و اجرای احکام دادسرای عمومی .... بویژه استدلال دادگاه مبنی بر اینکه چنین عملی چون مخفیانه و محرمانه انجام می گردد و اقامه دلیل میسور نیست لذا نظر به انکار متهمان در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی و علت فقد دلیل کافی اثباتی دادنامه شماره 1001 7/10/71 صادره از شعبه 12دادگاه کیفری یک اصفهان مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک 000ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
170
تاریخ تصویب :
1372/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :