جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :16/10/1371 دادنامه :533 فرجامخواه : آقای (الف ) با وکالت آقای (ب ) وکیل دادگستری دادسرای عمومی .... فرجامخوانده : خانم (ج ) با وکالت آقای (د) فرجامخواسته دادنامه شماره 281109/9/70 صادره از شعبه 13دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000 عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش و اظهارنظر مورخ 16/1358/2/71 این شعبه به موجب کیفرخواست شماره 151225/4/68 دادسرای عمومی .... آقای (الف ) فرزند.00 37ساله اهل و ساکن 000شغل آزادمتهم شده است به کلاهبرداری و تهدید و ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم (ج ) که به استنادماده 190 قانون دیات و مواد113و116 قانون تعزیرات ازدادگاه کیفری.002 درخواست مجازات متهم شده است. شرح قضیه به این نحو بوده که در تاریخ 7/3/68 خانم (ج ) به دادسرای عمومی .... اعلام نموده که به موجب قرارداد مورخ 28/2/68 تنظیم شده بین او و آقای (الف )مقرر گردیده که مبلغ ششصد و چهل هزار تومان ، خانم (ج )به آقای (الف ) بدهد و در عوض آقای (الف ) دو باب اطاق از خانه خود را به مدت سه ماه به عنوان رهن و اجاره در اختیار خانم (ج ) بگذارد و با وجودی که مبلغ ششصد و چهل هزار تومان طی چک شماره 396623 به آقای (الف ) تسلیم شده لیکن نامبردگان به هنگام مراجعه و اسباب کشی شاکیه ، مانع ورود او به اطاقهای مورد قرارداد شده و خانم (ج ) را تهدید و مورد ضرب قرار داده است. خانم (ج ) جهت اثبات شکایت خود فتوکپی قرارداد مستند خود را ارائه و به گواهی چند نفر من جمله کاتب و مستجلین قرارداد اشعاری استناد نموده است.متهم در تحقیقات مقدماتی به کلی منکر قضیه شده و اظهارات شاکیه را تکذیب نموده است. از شهود شاکیه و از نویسنده قراردادتحقیق شده همگی اظهارات خانم (ج ) را تایید کرده اند. پاسگاه ژاندارمری دوکوهک با رسیدگی به قضیه نتیجه را طی گزارش مورخ 11/3/68 به دادسرای عمومی .... اعلام نموده ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم دادیاری تحقیق ارجاع شده ، شاکیه و مشتکی عنه به موجب نامه مورخ 22/3/68به منظور سازش استمهال نموده و آقای (الف ) اظهارداشته کلاهبرداری نکرده و خانم (ج ) را کتک نزده و از نوشته خودش عدول می کند. آقای دادیار در مورد هر سه اتهام ایراد ضرب عمدی و تهدید و کلاهبرداری قرار مجرمیت متهم را صادر نموده که این قراربه موافقت دادسرا رسیده و کیفرخواست شماره 151225/4/68 علیه متهم تنظیم شده و پرونده بدوا" در شعبه 17 دادگاه کیفری.002 مطرح و دادگاه مرجوع الیه بعد از چند جلسه تجدیددادرسی و بعد از وصول دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مدعیه و ادعای متهم مبنی بر جعلی بودن قرارداد مورد ادعای شاکیه و با اعاده پرونده به دادسرا به منظور جلب نظر کارشناس (هیات سه نفری کارشناسان ) امور خط و جعل و وصول نظریه هیات کارشناسان مبنی بر صحت انتساب امضاء متهم ذیل قرارداد ادعائی خانم (ج ) و با استماع گواهی از گواهان ومسجلین قرارداد مستند دعوی و بعد از معرفی آقایان (د) و (ب ) به عنوان وکلای شاکیه و متهم به موجب قرار شماره 10553/3/69 با استدلال اینکه مبلغ کلاهبرداری زائد بر دویست هزار تومان بوده ، به استناد ماده یک وتبصره ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال داتشه پرونده به شعبه 13دادگاه کیفری یک .... ارجاع شده ، این دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی و احضار شاکیه و متهم و وکلای طرفین و با استماع اظهارات و مدافعات طرفین و تحقیق از چند نفر از مطلعین و با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره 281109/9/70 با احراز برهکاری متهم از حیث کلاهبرداری به استناد ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه برای متهم و اعمال تخفیف ، آقای (الف ) را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شش میلیون و چهارصدهزار ریال بابت ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی محکوم نموده است و دعوی مدعیه را نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم مردود اعلام کرده است. در مورد اعلام کرده است. در مورد اتهامات دیگر متهم مبنی بر ایراد ضرب عمدی و تهدید باکارد به لحاظ فقددلیلی کافی حکم برائت صادرنموده است. رای صادره ابلاغ شده ، وکیل محکوم علیه نسبت به صدور حکم محکومیت موکل خود اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده وچون آقای قاضی صادر کننده حکم به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر بهدیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و این شعبه نیز به موجب رای شماره 1258/12/71 به استدلال اینکه با احراز بزهکاری متهم توسط دادگاه به موجب تبصره یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات متهم نمی تواند کمتر از یک سال باشد و چون درمانحن فیه خلاف صراحت این تبصره حکم صادر شده پرونده به نظر دادسرا نرسیده تا در تادر صورتی که رای صادره را خلاف قانون بدانند به تکلیف قانونی خود عمل نمایند پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال می شود تا به نظر ریاست دادسرا برسد و پس از طی تشریفات قانونی پرونده را عودت دهند. باارسال پرونده به دادگستری استان آقای دادیاراجرای احکام ریاست دادسرای عمومی نسبت به حکم صادره درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده اند و پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به این شعبه واصل شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
با توجه به محتویات و اوراق پرونده اولا" در مورد صدور حکم برائت آقای (الف ) نسبت به اتهامات ایراد ضرب عمدی و تهدید با کارد نسبت به خانم (ج ) به لحاظ اینکه نه دادسرای .... و نه وکیل شاکی هیچکدام اعتراضی نکرده اند این شعبه مواجه باتکلیفی نمی باشد ثانیا" اعتراض وکیل محکوم علیه نسبت به اساس اتهام و حکم صادره متکی به دلیل نیست و با توجه به محتویات اوراق پرونده اعتراض وکیل محکوم علیه نیز مردود اعلام می شود. ثانیا" درخواست تجدیدنظر دادسرای عمومی.00در خصوص میزان مجازات معینه در حکم وارد است و با نقض دادنامه شماره 281109/9/70 شعبه 13 دادگاه کیفری یک 000در قسمت مربوط به کلاهبرداری پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک .... محول می شود.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
533
تاریخ تصویب :
1371/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :