جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :16/9/71 دادنامه :683/20 تجدیدنظرخواهی محکوم علیه تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 27/3/1371 صادره از شعبه 18دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش مورخه 14/6/71 موضوع اتهام آقای (الف ) به ارتکاب کلاهبرداری به این شرح که به نام یک پاسدار معلول که وجود خارجی نداشته و به نام یک عالم مبالغی از مردم اخذ نموده تا آنهارابه سفر حج عمره ببرد رح بیشتر موضوع در گزارش منعکس شده 0متهم اظهار داشته اعتراف می کنم شکایت شکات حق است.00 نام به من وعده داد تور خارج فراهم می کند.دو میلیون و هفتصد هزار تومان به او دادم چک گرفتم بعد از این جریان دیگر معلوم نیست به کجارفته 0دادگاه با ذکر دلایل ، جرم او را محرز بر طبق ماده 1 تشدید مجازات.00 و حکم به تحمل چهار سال حبس و استرداد اصل وجوه ماخوذه کلا" به مبلغ سه میلیون و هفتاد وپنج هزار تومان و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی صادر کرده و توضیح داده تبصره 1 ماده رعایت شده است. با اعتراض محکوم علیه نهایتا" قاضی صادرکننده طی مرقومه مورخه 27/7/71 با ملاحظه لایحه اعتراضیه پاسخگویی کرده اعتراض معترض مقبول نیست و ضمن رد آن در عقیده خود باقی مانده و پرونده دراین شعبه ارجاع شده است. لایحه تجدیدنظرخواهی اجمالا" در گزارش قبلی قید و اصل آن هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز واوراق رونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به متن قطعی (دستخط) حکم دادگاه ظاهرا" رقم یک دوم مبلغ فوق به عنوان جزای نقدی اضافه شده است و با اینکه دادگاه قید کرده حکم با رعایت تبصره 1 از ماده 1 اصدار یافته و متهم را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده است با این وصف مجازات را بیشتر از حداقل حبس مقرره در بند اول ماده استنادیه ( یکسال حبس ) تعیین کرده است فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه محول می نماید.
رئیس 0000 مستشار 000

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
683
تاریخ تصویب :
1371/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :