جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 30/1/71 دادنامه :810/20 تجدیدنظرخواهی وکیل : (ب ) تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 12443/8/71صادره از دادگاه .... مرجع رسیدگی شعبه 20دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده : آقایان (الف ) و (ب )فرزندان 000اولی به اتهام کلاهبرداری و دومی معاونت در آن تحت تعقیب کیفری واقع شده اند. شاکی خصوصی در تحقیقات نزد دادسرا صفحه 29پرونده ( بدون تاریخ ) اظهار داشته از (الف ) شاکی است که پول گرفته طلا و دلار برایم خریداری کند.(ج ) دائی او پنج روز بعد مبلغی از آن راپس داده 0 از (ج ) به عنوان همکاری با کلاهبرداری شاکی هستم 0 (ب ) به اتفاق (د) به منزلم آمدند خواستند تا رضایت بدهم و پولم را بدهند قبول کردم رقتیم چکی به مبلغ /450 هزار تومان بوده و باقیمانده پولم به حواله کرد من نوشت که آن را نزد(د)گذاشتیم 0 آمدیم آگاهی ، رضایت دادم توضیحا" اینکه (الف ) در کیفرخواست مجهول المکان معرفی شده است. پرونده در دادگاه کیفری یک 000مورد رسیدگی قرار گرفته شاکی در محضر دادگاه از(ب ) به عنوان کلاهبردار شکایت کرده توضیح داده (الف ) گفت پولت را طلا می خرم گرمی پنج تومان هم بخودش بدهم 0 در تمام مراحل برادرش (ب ) همراه اوبود، (الف ) متواری شده برادرش 450 هزار تومان چک داده به (د)0قرار شد بعد از گذشت من چک را به من بدهد که دادسرا آن راگرفت.(ب ) متهم حاضر منکر بره انتسابی شده می گوید دانشجو هستم در اصفهان تحصیل می کنم در این جریان حضور نداشته ام و نمی دانم برادرم کجا است. راجع به چک می گوید به خاطر اینکه برود پول بگیردچک ندادم بلکه طبق شرایطی به او دادم 0 نسخه صورت مجلس مامور آگاهی که این پیشنهاد را داده بود و برای تضمین برادرم به او دادم در پرونده هست.(ب ) و وکیل او هر یک جداگانه لایحه به دادگاه تقدیم کرده اند در جلسه 9/8/71 استماع شهادت شهود شده و (ه) می گوید شاکی پول تهیه کرد، گفت (الف ) برایم طلا بخرد بعد شنیدم (الف )رفته طلا بگیرد هنوز نیامده 0 در جلسه دادن چک نبوده ام (و) شهادت داده پولها را دستی تحویل (الف ) داد، بعدازظهرش گفت قرار بود طلا بیاورد نیاورده 0 از تاریخ چک اطلاعی ندارم نزد (د) بود. (ز) می گوید در حضورم شاکی پول را به (الف ) داد تا برایش طلابیاورد بعد از دو روز گفت (الف ) هنوز نیامده ، (ن ) شاهد دیگرمی گوید (ب ) همراه دائی اش آمدند مغازه به من گفتند صبح رفته شکایت کرده برویم مساله را خاتمه بدهیم رفتم خانه (م ) (شاکی ) نتیجه این شد که چک بنویسند معادل بدهکاری به صورت امانت نزد من بگذارند تا 15 روز و ایشان برود رضایت بدهد و چنانچه بعد از 15 روز برادر ایشان نیامد چک را بدهم به (م ) برود وصول کند. گفتند رفتیم آگاهی و آگاهی قبول نکرد، قرار شد چک نزدم باشد تا بعد از15روز اگر برادرش نیامد تحویل بازپرس بدهم که همینطور هم شد.اضافه کرد در حضور من (م ) مبلغی پول به (الف ) دادکه (الف ) نیامده 0 متهم حاضر (ب ) در آخرین دفاع می گوید در این قضیه دخالت نداشته دادگاه با ذکر دلایلی جرم متهمان را (اولی کلاهبرداری و دومی به شرکت در آن ) محرز تشخیص مستندا" به ماده 1 تشدید مجازات.00 با رعایت ماده 42 مجازات اسلامی با رد ماده استنادیه دادسرا( ماده 21 معاننت ) حکم به تحمل دو سال برای متهم ردیف اول و یکسال برای متهم ردیف دوم علوه بر رد اصل مال به صاحبش به پرداخت جزای نقدی معادل مالی را که اخذ کرده اند صادر کرده 0اضافه کرده حکم نسبت به متهم ردیف اول غیابی است. آقای .... وکیل (ب ) طی لایحه به حکم محکومیت موکل اعتراض کرده که مفاد صورتمجلس استرداد دارائی مشعر بر این است چک برسم امانت صادر شده اظهارات شاکی 12/12/69 بر امانت گذاشتن چک برای رضایت است. آقای (ن ) شاهد جریان راذکر کرده و دلایل استنادیه در حکم دادگاه را رد کرده که عوامل تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را علیه موکل موجه ندیده سوال کرده موکل جز صدور چک امانی و تضمینی چه عملی انجام داده ؟ آیا چک را پس از چندین روز از وقوع جرم صادر نکرده و سوال کرده موکل با صدور چک نمی تواند وسیله تقلبی برای فریب داده محسوب شود و انتساب شرکت در کلاهبرداری محمل قانونی ندارد، با عدم وجود سوءنیت و نبردن مال غیر، عمل او با کلاهبرداری امکان انطباق ندارد و تقاضای نقض حکم را نمود. حاکم دادگاه طی مرقومه مورخه 23/8/71 اعلام کرده در عقیده خود باقی است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم مورد نظر مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
علاوه بر اینکه حکم تجدیدنظر خواسته بر محکومیت متهمان به رد اصل مال به صاحبش همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده اند، مشخص نشده این ارقام برای هر یک از متهمان است یابرای هر یک از متهمان است یا برای هر دو و اگر برای هر دونفراست نحوه آ; چگونه است که در اجرای حکم با مشکلات موجه نشود در اصل موضوع محکومیت با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله تحقیقات انجام شده و مدافعات متهم و با توجه به مفاد حکم صادره دائر بر شرکت متهم در کلاهبرداری بدون اینکه نحوه مشارکت متهخم تجدیدنظرخواه در عمل به کلاهبرداری و تحقق آن توجیه شود و دلایل اثباتی بر وفق ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری .... همچنانکه وکیل معترض عنوان کرده اقامه شده باشد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض ، رسیدگی را به شعبه دیگر دادنامه محول می نماید.
رئیس .... مستشار000

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
81
تاریخ تصویب :
1371/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :