جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :13/3/72 شماره دادنامه :1369 تجدیدنظرخواه : (الف ) و (ج ) تجدیدنظرخوانده شکایت و متهم ردیف دوم (ب ) تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 1003 3/11/71 صادره از شعبه 11 دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی شعبه 27دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
1 (الف ) فرزند.00 48 ساله شغل آزاداهل .... ساکن .... معیل سابقه کیفری به اتهام بیست و یک فقره کلاهبرداری و صدور بیش از چهل فقره چک بدون داشتن موجودی 2 (ب ) فرزند.00 40 ساله باز نشسته .... اهل .... ساکن .... معیل بدون سابقه کیفری به اتهام معاونت در یک فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای عمومی با صدور کیفرخواست شماره 31134/6/71 به دلائل مذکوره بزه انتسابی متهمان را محرز و مسلم دانسته و تقاضای تعیین کیفر نموده است. متعاقبا" شعبه 11 دادگاه کیفری یک .... پس از ختم رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلاء آنهاطی دادنامه 31003/11/71باتوجه به اینکه چکها مدت دار بوده و مشمول قانون جزائی نشده ، به موقوفی تعقیب رای داده است ولی با توجه به کثرت موارد چکها و تضییع اموال مردم بهاین طریق و حسب اقرار خود متهم به وعده دادن سودهای کلان به مردم بدون داشتن مورد پرداخت آن و تحویل دادن چکهایی بیش از مبلغ مورد مطالبه که کلا (جز وعده های کذب و اقدام بر روش تقلب و غیرصادقانه چیزی نیست ) لذا عمل وی از این جهت منطبق بر ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس می باشد و طبق ماده مذکور متهم محکوم به هفت سال حبس و پرداخت وجوه موردمطالبه حسب گواهی و مبلغ معین در چکها و پرداخت معادل آن به دولت می شود و نسبت به اتهام متهم ردیف دوم (ب ) اصل معاونت درکلاهبرداری چون سوءنیت و سبق تصمیم ثابت نشده است لذا تبرئه شده است.متهم ردیف اول (الف ) اعتراض به دادنامه صادره و محکومیت خود نموده مبنی بر اینکه مستحق چنین عقوبتی نبودم و به موجب ماده 12 قانون چک تقاضای تجدیدنظر نموده و بانو (ج ) شاکیه اعتراض به حکم برائت متهم ردیف دوم نموده مبنی بر اینکه به ضمانت وی درهمدستی (الف ) کلاهبرداری نموده و (الف ) را نمی شناختم و مقصر اصلی (ب )است و از وی شکایت دارم ، وکیل گرفته حق قانونی مرا پایمال نموده 0 دادگاه بر نظر خود باقیمانده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به این شعبه ارجاع داده شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 31003/11/71 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن ،دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند و با رد درخواست تجدیدنظر و ابرام دادنامه شماره فوق الذکر شعبه 11 دادگاه کیفری یک 000پرونده به مرجع مربوط ارجاع داده می شود.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1369
تاریخ تصویب :
1372/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :