جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی : 27/8/1371 دادنامه :449 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000 مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 .... فرزند.00 شهرت (الف ) 29 ساله 0002 فرزند.00 شهرت (ب )61 ساله اولی به اتهام کلاهبرداری مبلغ پانصدهزارتومان از (ج ) و دومی به اتهام معاونت دربزه انتسابی مزبور تحت تعقیب دادسرای عمومی .... قرار گرفته و دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 70/1987 و با استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 25 آذر ماه 67 برای متهم ردیف اول و ماده 20 و21 قانون مجازات اسلامی برای متهم ردیف دوم درخواست تعیین کیفرنموده است. شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک .... پس از رسیدگی و اخذ آخرین دفاع و احراز بزهکاری متهم و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 3137/1/71 به شرح زیر انشاء رای می نماید:
رای دادگاه
نسبت به اتهام (الف ) فرزند.00 30 ساله اهل .... ساکن .... مسلمان معیل به کلاهبرداری مبلغ پانصدهزار تومان از(ج ) وهمچنین اتهام (ب ) فرزند.00 61 ساله اهل و ساکن .... شغل بنگاهدار به معاونت در بره مزبور به این شرح که (الف ) باچاپ ونشرآگهی های گوناگون در مورد وجود شرکت ملی .... و اینکه شرکت مزبورجزواتحادیه جهانی آتش نشانی است و نشر آگهی مبنی بر انجام کارهایی مانند آپوزش زبان انگلیسی و ورزش رزمی ، تهیه روپوش طرح کاد و آگهی استخدام و(ب ) با تعریف و تمجید از متهم ردیف اول به اینکه شرکت او سودآور است و تحصیل کرده آمریکا است ، امین است و غیره شاکی را فریب داده و مبلغ پانصد هزار تومان از شاکی گرفته و چک را (ب ) از بانک وصول کرده هشتاد هزار تومان آن راخودش برداشته و چهارصدوبیست هزار تومان به (الف ) داده پس از 3 ماه که (ب ) مشغول کار بوده به علت بدهکاری زندان رفته و شرکت هم که به ثبت نرسیده بود سرمایه ای نداشته تعطیل شده است لذاارتکاب بزه منتسبه از ناحیه متهمان محرز است و عمل (الف ) منطبق است با ماده 1 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 067به استناد ماده مرقوم و با عنایت به اینکه متهم معیل است و جوان ، با رعایت بند 5 و بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 حکم بر محکومیت متهم بر یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهارصد و بیست هزار تومان جزای نقدی و رد چهارصدوبیست هزارتومان به شاکی (ج ) صادر می شود و به استناد بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 و صدور ماده مرقوم حکم بر محکومیت (ب ) به پرداخت پانصدهزارتومان ریال جزای نقدی و رد هشتادهزارتومان به (ج )صادر می شود. این رای طبق ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو قابل اجرا بوده ، در موارد مذکور در ماده 6قانون تجدیدنظر احکام قابل تجدیدنظراست و متهمان (ب ) و (الف ) به شرح لوایح تقدیمی به رای صادره اعتراض نموده اند و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه 4/5/71 به رای وعقیده خود باقمیانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده علاوه برآنکه حسب ظاهر شاکی مجوز خرید تاکسی را در اختیار دارد اصولا" مسئله عدم صلاحیت ایشان مطرح نیست و عدم انجام انتقال رسمی به آن علت نمی باشد زیرا حسب اظهارآقایان (ج ) مدیرکل شرکت تاکسیرانی و (ب ) کارمند شرکت تاکسیرانی تاکسی مورد بحث در اثر شکایت متهم به تاکسیرانی به این مضمون که تاکسی ایشان به طور غیر مجاز در اختیار شاکی است متوقف و سپس تحویل کسی شده که در تاکسیرانی به نام او ثبت می باشد بنابراین از لحاظ احراز بزهکاری متهم به وسیله دادگاه و صدور حکم تعزیری ایرادی به رای صادره وارد نیست و اعتراض آقای وکیل محکوم علیه آن چنان نمی باشد که موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد فلهذا با رد اعتراض معترض پرونده برای اقدامات اجرائی به دادگاه صادر کننده رای ارسال می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376

55
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
449
تاریخ تصویب :
1371/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :