جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :31/1/1372 دادنامه :28 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده (الف )فرزند.00 45ساله به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب دادسرای عمومی .... قرار گرفته و دادسرای مزبوربه موجب کیفرخواست 27549/2/71 و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 درخواست تعیین کیفر نموده است. شعبه هشتم دادگاه کیفری یک .... پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 9899/8/71 به شرح زیر انشاء رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند.00 45 ساله که دائر بر کلاهبرداری با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و گزارشات مامورین انتظامی و شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی قراردادهای پیوست مفاد قراردادهای مورخ 21/2/70و27/7/70و10/9/70و21/10/70 و سند قطعی به شماره 8126522/10/69 و وکالتنامه رسمی به شماره 2948656/9/70 و از اظهارات آقایان (ب ) و (ج ) و (د) و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه دادگاه و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده امر به نظر دادگاه اتهام انتسابی به مشارالیه محرز و ثابت است فلذا توجها به مراتب و مستندا" به ماده یک قانون مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و نظر به وضع خاص متهم به لحاظ ماده 22 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یکصدهزارریال جزای نقدی و استرداد مبلغ پنج میلیون ریال در حق شاکی (وجه مورد کلاهبرداری ) صادر و اعلام می دارد رای صادره قابل اعتراض و تجدیدنظر دردیوان عالی کشوراست ومحکوم علیه به شرح لایحه مورخ 5/9/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای دادرس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 5/9/71 به رای و عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردی پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کفیات منعکس در آن از ناحیه معترض ایراد و اعتراض خاص و موثری بعمل نیامده است تا مورد امعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال بر بزهکاری متهم با عنایت به اقرار صریح و مکرر متهم در محضر دادگاه و رعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظر محکوم علیه معترض مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
28
تاریخ تصویب :
1372/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :