جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :14/4/72 شماره دادنامه :242/2فرجامخواه : محکوم علیه آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 8429/9/71 و 14511/10/71 صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک .... مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : .... رئیس و .... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
بنا به محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 34/756/4/71 دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) فرزند.00 26 ساله به اتهام کلاهبرداری ضمن جعل عنوان تحت تعقیب قرار گرفته و توجها به شکایت مدیرکل حراست ریاست جمهوری و سایر شکات و اقرار متهم و گزارش نیروهای انتظامی و شکف اوراق چاپی ریاست جمهوری بزه انتسابی را محرز و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مادتین 42و47 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است. شعبه 138 دادگاه کیفری یک تهران باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 9429/9/71 و اصلاحی شماره 511 14/10/71 مفادا" چنین رای داده است : حسب محتویات پرونده متهم با اختیار و انتخاب عناوین مجعول قول همکاری و انجام کار در سازمانهای دولتی و نهاد ریاست جمهوری چند نفر را با اسامی زیر فریب داده است و مبالغی از آنها اخذ کرده است. 1 آقای .... مبلغ پانزده هزارتومان 2 آقای .... مبلغ یکصدوشصت هزارتومان 3آقای .... مبلغ هفتاد هزار تومان 5آقای ...مبلغ یکصد هزار تومان 6 آقای .... مبلغ یکصد وچهل هزار تومان 7 آقای .... مبلغ سیصد و شصت هزار تومان 8 آقای ...مبلغ نود یک هزار تومان 9 آقای ...مبلغ پنجاه هزار تومان ضمنا" در طول دادرسی دو نفرازشکات به اسامی آقایان .... و .... از شکایت خود صرفنظر و اعلام گذشت کرده اند و متهم در جلسات تحقیق دادرسی صراحتا" اقرار به مراتب بالاداردوتاکنون درمهلت های درخواستی اقدامی جهت بازپرداخت وجوه دریافتی از شکات نکرده است و به این ترتیب بزه انتسابی ثابت و محرز است و با لحاظ تعدد جرم ، متهم موصوف طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی وپرداخت جزای نقدی معدل وجوه ماخوذه و نیز رد وجوه ماخوذه در حق شکایت بشرح فوق الذکر محکوم می گردد و پس از ابلاغ دادنامه محکوم علیه طی لایحه ای بدون توضیح نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظر در مورد دادنامه شماره 429 9/9/71 و14511/10/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند
رای
صرفنظر از اینکه معترض در لایحه خود هیچگونه توضیح و توجیه و تحلیلی را برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی مطرح نکرده است اصولا" با عنایت به اقاریر صریح مشارالیه در تحقیقات و کیفیت اخذ وجوه نقدی از شکات پرونده ، ایراد واشکالی نسبت به دادنامه مورد اعتراض وارد نیست و طبق بند ب ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر بارد اعتراض تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور000 عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
242
تاریخ تصویب :
1372/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :