جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :18/9/71 شماره دادنامه :972/27فرجامخواه : محکوم علیه فرجامخواسته دادنامه شماره 216و12215/5/71 صادره از شعبه 18 دادگاه کیفری یک تبریز مرجع رسیدگی شعبه 27دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئس و000عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :
590ک 181/70 آقای (الف ) فرزند.00 فرش فروش 35ساله متهم است به کلاهبرداری و خیانت در امانت بدین توضیح که متهم فرش فروش بوده و معاملاتی انجام می دهد که در یک مورد (موضوع دعوی ) فرش هایی را می فروشد و چکهای متعددی می گیرد و قبل از تسلیم و تحویل فرشها چکها را به دیگران واگذار می کند و فرشها را به مشتری نمی دهد که بر علیه وی شکایت می شود و در مورد دیگر فرش می خرد وچک هایی می دهد که چکها بلامحل بوده است و در مورد سوم چک شخصی را که سه میلیون ریال بوده جعل کرده و با زیاد نمودن یک نقطه سی میلیون ریال می نماید دادسرای شهرستان 000طی کیفرخواست بدون شماره مورخ 11/10/70 تقاضای مجازات متهم را می نماید. دادرس شعبه 24 دادگاه کیفری 2 .... به دلیل اینکه مبلغ کلاهبرداری بیش از بیست میلیون ریال اعلام شده ، رای به عدم صلاحیت خود و به صلاحیت کیفری یک ( شماره 704517)صادر می نماید و با توجه به شکات متعدد و شکایت آنها که تحت رسیدگی در پرونده های مختلف بوده ولی چون موضوع تمامی آنها برگشت به کلاهبرداری بوده است دادگاه کیفری یک شعبه 00018 به تمامی آنها تحت پرونده شماره 18590/70ک رسیدگی می نماید. دادگاه پس ازاستماع اظهارات شکات و دلایل و امارات مربوطه طی دادنامه شماره 216و215 12/5/71 با توجه به جمیع ملاحظات به عمل آمده در محتویات پرونده و اظهارات شکات و چکهای صادره که طی اعلام منابع قانونی خالی از وجه در آپده و با توجه به سوابق متهم در این خصوص و اقدامات متهم در موارد مختلف بعمل خلاف و جعل با ارائه دو فقره نمونه امضا در بانک و اخذ دو فقره چک و صدور چک متعلق به خود به نام دیگری به افراد که در پرونده امر سابقه دارد دادگاه دراین خصوص از طریق آقای .... به موضوع پی برده و نمونه و فقره چک و امضاءها را مشاهده نموده است چون در این پرونده عنوان جعل امضاء نبوده و دادگاه فارغ از رسیدگی دراین مرحله است ولی عملش نوعی کلاهبرداری است که در عنوان کلی جرم متهم در کیفرخواست مطرح است وباعنایت به دفاعیات بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و طبق مواد مذکوره در دادنامه احکامی را بر له شکات و علیه متهم و استرداد مبالغی از وجه نقدی و به جزای نقدی به شرح دادنامه رای صادر می نماید که متهم اعتراض به دادنامه صادره می نماید مبنی براینکه مظلوم واقع شده و خود شاکی بوده تقاضای تجدیدنظر می کند.دادگاه اعتراض موجب نقض دادنامه ندانسته ضمن رد اعتراض مزبور پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داتشه و به این شعبه ارجاع گردیده است
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده ، پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده ودادنامه شماره 216و12215/5/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده واحرازبزهکاریهای محکوم علیه برای دادگاه (علم قاضی ) با وجود زمینه مناسب برای حصول علم بنحومتعارف ، درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 5 قانون تجدیدنظرمصوب سال 67انطباق ندارد لذاضمن ردآن دادنامه فوق الاشاره ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد. قابل ذکر است که استناد به ماده 117 قانون تعزیرات متناسب و موجه به نظر نمی رسدو شاید استناد به ماده 118 همان قانون انسب باشد.
رئیس .... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
972
تاریخ تصویب :
1371/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :