جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :15/12/1371 دادنامه 673 فرجامخواه : (ب ) با وکالت (ج ) وکیل دادگستری فرجامخوانده (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 75/598/1895/5/1371 صادره ازشعبه 27دادگاه کیفری .... تاریخ وصول دادخواست فرجامی :4/9/1371 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) اهل و ساکن .... در تاریخ 24/5/69 به دادسرای عمومی.00اعلام نموده که فردی معیل و مستاجر است و به موجب قولنامه مورخ 30/2/69 یکدستگاه خانه با اوصافی که در قولنامه نوشته شده از خانم (ب ) اهل و ساکن .... به مبلغ چهارده میلیون ریال خریداری نموده و به عنوان بیعانه مبلغ پانصدهزار تومان (پنج میلیون ریال ) به هنگام تنظیم قولنامه به فروشنده پرداخت نموده و مقرربوده بعد از دو ماه پانصد هزار تومان دیگر بفروشنده پرداخت و محل تحویل شود که زودتر از موع قسط دوم را تهیه و به فروشنده ارائه نمودم لکن خانم (ب ) از قبول قسط دوم و تحویل خانه امتناع نمود و اکنون نه معامله را فسخ می کند و پولم را می هد و نه حاضربه تحویل و انقتال خانه و قبول بقیه ثمن است و می گوید خانه اش را ارزان فروخته است ، تقاضای رسیدگی دارم 0 کلانتری بخش 4 .... با انجام تحقیقات اولیه مراتب را به دادسرای عمومی.00گزارش نموده وپرونده جهت رسیدگی به دادیاری تحقیق شعبه هشتم ارجاع شده ، شاکی درمحضر دادیاری اظهار داشته شکایتم از خانم (ب ) است پول راازمن گرفته ملک را فروخته حال سه ماه است از زمان وقوع معامله گذشته حاضر نیست ملک را واگذار کند و یا پولم را بپردازد. پانصد هزا تومان داده ام بقیه اش را برده ام بنگاه قبول نکرده 0 خانم (ب ) فرزند.00 51 ساله خانه دار اظهار داشته من حاضرم پول اورابدهم ولی بایستی به من فرصت بدهد و علت این است که ساختمان ساخته ام و پولش را خرج کرده ام و پانصد هزار تومان از او گرفته ام ، به من مهلت داده شود پولش را می دهم 0 آقای دایار با تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین و آخرین دفاع قرار مجرمیت متهم را بعنوان کلاهبرداری صادر نموده و این قرار به موافقت دادسرا رسیده و کیفرخواست شماره 8/69/261640/8/69 علیه متهم تنظیم و باستناد ماده 116 قانون تعزیرات درخواست مجازات متهم شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه کیفری و000 ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه باچندین جلسه تجدیدوقت و استماع گواهی گواهان شاکی و استماع مدافعات متهم به این که ( به شرح قولنامه که فتوکپی آن ضمیمه است با شاکی معامله کرده ام و قرار بر این شده است مبلغ پانصد هزار تومان به من بدهد و داده است و بقیه موکول به این شده که هر وقت بقیه پول حیاط را داده باشد ملک تحویل وی شود و چون شاکی به تعهدخود عمل نکرده است لذا من از تحویل ملک خود به او خودداری کرده ام ، از جانب من قصوری صورت نگرفته و بنده قصد کلاهبرداری نداشته ام و کلاهبرداری مصداق ندارد. دادگاه از متهم سوال نموده چنانچه شاکی بقیه پول ملک مورد معامله را به شما بدهد حاضرید که ملک رابه وی تحویل دهید خانم (ب ) اظهار داشته چنانچه یک میلیون پول بنده و تفاوت قیمت طبق نظر کارشناس بدهد به قیمت فعلی هر چه باشد حاضرم ملک را به شاکی بدهم 0 آقای (د) بنگاهدار اظهار داشته معامله مورد بحث در بنگاه اینجانب انجام یفاته و اما در مورد اختلاف بعدی خانم (ب ) ادعا کرد که خانه را به قیمت قبلی حاضر نیست بفروشد. ما به عنوان ثالث پنجاه هزار تومان مجددا" روی معامله گذاشتیم و خانم (ب ) راضی شد موقع اسباب کشی با همدیگرمشاجره لفظی کردند و مشاجره هم از ناحیه (الف ) خریدار شروع شده بود، دیگر قضیه به هم خورد و تحویل و تحول انجام نشده و تخلیه نشددر جلسه سوم من به آقای (الف ) خریدار پیشنهاد کردم که شمابیایید در این خانه بعنوان رهنی اقامت کنید نه به عنوان مالک واو قبول نکرد و خریدار حاضر بود قسط دوم را پرداخت نماید تا به محضر برویم و قضیه خاتمه یابد ولی روی پانصد هزار ریال قیمت اضافی به توافق نرسیدند. آقای (ج ) وکیل دادگستری باتقدیم برگ وکالتنامه و لایحه ای به وکالت از محکوم علیه درخواست تجدیدنظر مجدد باستناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو نموده و خانم (ب ) نیز شخصا از جناب آقای دادستان کل کشور باستناد ماده مرقوم الذکر درخواست تجدیدنظر مجدد نسبت به احکام صادره نموده واین درخواست مشارالیها در تاریخ 71/262390/8/71 به موافقت مقام معظم دادستان کل رسیده و پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر مجدد وفق ماده 35 اشعاری به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریهکتبی آقای .... دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 5/598/1895/5/71 فرجام خواسته مشاوره نموده بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید:
بسمه تعالی
تجدیدنظرخواهی مجدد خانم (ب ) فرزند.00 اهل و ساکن .... نسبت به دادنامه شماره 9259/2/71 صادره از شعبه 23 دادگاه کیفری.002 که نامبرده را به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد مبلغ پنج میلیون ریال به شاکی محکوم نموده و رای صادره در شعبه 37 دادگاه کیفری یک 000تاییدشده است باستناد مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو که این درخواست به موافقت جناب آقای دادستان محترم کل کشوررسیده است موجه به نظر می رسد زیرا اولا" محتویات اوراق پرونده بالاخص مندرجات قولنامه مستند شکایت و اظهارات شاکی و متهمه و گواهان موید این است که آقای (الف ) و خانم (ب ) به منظور خرید وفروش یک باب خانه با حضور در بنگاه معاملات املاک (د) مبادرت به تنظیم قولنامه مورخ 30/2/69 نموده اند و مقرر گردیده مبلغ چهارده میلیون ریال ثمن معامله در سه نوبت به خانم فروشنده پرداخت و خانه مورد معهامله شاکی به عنوان خریدار بامتهم به عنوان فروشنده اختلاف پیدا می کنند و به هر تقدیر خانم (ب ) از تحویل خانه مورد معامله و قبول دومین قسط پانصدهزارتومانی امتناع می نماید.نظربه اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد و قولنامه تنظیمی مورخ 20/2/69می باشد و در آن قرارداد حدود مسئولیت و چگونگی تعهدات هر یک از طرفین مشخص شده و اساس اختلاف شاکی و متهم بر محور چگونگی انجام شروط و قیود مندرج در قولنامه مرقوم می باشد علی فرض اینکه متهم به عنوان فروشنده بدون داشتن شرط انصراف و خیار از تسلیم مبیع به خریدار و از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی و از قبول و پذیرش باقیمانده ثمن معامله موضوع قولنامه مورد ادعای شاکی امتناع نماید در چنین صورتی شاکی به عنوان مدعی می تواند با مراجعه به محاکم حقوقی وباتقدیم دادخواست حقوقی اجبار و الزام خانم (ب ) را به تسلیم خانه وانتقال رسمی و قبول باقیمانده ثمن خواستار شود به جهت آنکه موضوع اختلاف یک امر صرفا" حقوقی است.
ثانیا": موضوع کلاهبرداری مذکور در ماده 116 قانون تعزیرات و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اخیرالتصویب ناظر بر این است که شخصی با سوءنیت خاص مجرمانه از راه حیله و تقلب و تزویر و با توسل و تشبت به وسائل متقلبانه و دغل کارانه مال دیگری را ببرد در حالی که در قضیه مروحه هیچگونه تزویر و حیله و عمل متقلبانه ای از ناحیه متهم انجام نشده ومورد منصرف از موضوع کلاهبرداری است. بنا به جهات اشعاری نظربه اینکه بزهی واقع نشده و اخلاف شاکی و متهم فی نفسه حقوقی بوده و فاقد وصف و جنبه کیفری است و لذا با نقض آراء شماره 9259/2/71 شعبه 22 دادگاه کیفری 2 .... و 5/598/1895/5/71شعبه 27دادگاه کیفری .... رای به برائت خانم (ب ) فرزند.00 از اتهام منتسبه صادر و اعلام می شود. این رای قطعی و غیر قابل تجدیدنظر مجدد می باشد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
673
تاریخ تصویب :
1371/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :