جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :13/7/1371 دادنامه 364 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده و به شرح کیفرخواست مورخ 23/8/68 دادسرای عمومی .... آقای (الف ) فرزند.00به اتهام ارتکاب یک فقره کلاهبرداری از آقای (ب ) به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان و آقای (ج )به اتهام معاونت در کلاهبرداری و شرکت در جعل سند و آقای (د) و خانم (ه) به اتهام شرکت درجعل سندعادی تحت تعقیب قرارگرفته اند و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواست صادره و به استناد مواد 116 و29 از قانون تعزیرات و مواد20و21 از قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفرنموده است. شعبه 134 دادگاه کیفری یک .... به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 233و14232/8/69 و به شرح استدلال مندرج در آن ارتکاب بزه را از ناحیه متهم (الف ) محرز تشخیص و به استناد ماده 116 از قانون تعزیرات و با رعایت تخفیف به استناد ماده 35 از قانون مجازات اسلامی و با توجه به ماده 11 از قانون نامبرده متهم را به چهارماه حبس و پرداخت مبلغ بیست هزار ریال جریمه به جای شلاق محکوم کرده است و در مورد دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی (ب ) متهم را به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال در حق خواهان محکوم کرده است و(ج ) را از معاونت در جرم کلاهبرداری تبرئه کرده است و نیز در خصوص اتهام دیگر (ج ) مبنی بر شکرت در جعل سند و اتهام (ه)و(د) دائر بر شرکت در جعل سند به علت فقد دلیل حکم برائت متهمین را صادر نموده است. آقای ...وکیل مدعی خصوصی وکالتنامه نسبت به حکم برائت صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 45/2511/1/70 به شرح زیر اظهارنظر کرده است.
بسمه تعالی
نظر به اینکه حسب مندرجات اوراق پرونده دادگاه کیفری یک به جرائم داخل در صلاحیت کیفری دو رسیدگی کرده و طبق مقررات ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر احکام در این قبیل موارد دادگاه کیفری یک دیگری است و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست بنابراین پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد. این بار متهم آقای (الف ) از رای محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 141 دادگاه کیفری یک .... در مقام تجدیدنظر به شرح استدلال مندرج در دادنامه مورخ 23/6/70 رای مورد تجدیدنظرخواهی را تایید کرده است و محکوم علیه معترض آقای (الف ) به استناد ماده 35 از قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شعب دیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظر نموده است و پرونده در کمیسیون اعمال مقررات ماده 35 مطرح گردیده و پس ازتهیه گزارش به شرح نظریه مورخ 6/9/70 چنین اظهارنظر شده است :
چون نامبرده نسبت به نظریه کارشناس مطالی عنوان کرده که قاعدتا" بایستی دادگاه نسبت به مطالب عنوان شده توجه و تحقیق و بررسی می نمود لذا مورد از موارد مشمول ماده 35 از قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نر می رسد و با اعمال ماده قانون فوق الاشعار ریاست محترم دیوان عالی کشور موافقت فرمودند وپرونده به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اخذ تصمیم شایسته مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده اولا"با فرض اینکه سند ابرازی متهم منتسب به مرحوم (ب ) جعلی باشدواستفاده از سند مجعول در قانون دارای عناوین جزائی مخصوص به خود و برای مرتکبین آن مجازات پیش بینی شده است و تعیین مجازات کلاهبرداری برای جاعل و یا استفاده کننده از سند مجعول وجاهت قانونی ندارد. ثانیا" از محتویات پرونده بین پدر متهم و شخص متهم با مرحوم (ب ) رابطه مالی استنباط می شود و با وجود این رابطه اخذ وجه بوسیله محکوم علیه با سوءنیت نبوده تا واجد جنبه جزائی باشدفلذا به علت عدم احراز سوءنیت متهم ، دادنامه شماره 232233 14/8/69 صادره از شعبه 134 دادگاه کیفری یک .... ودادنامه شماره 13446/6/70 صادره از شعبه 141 دادگاه کیفری یک .... نقض و برائت متهم صادر و اعلام می گردد و اما در مورد دادخواست تقدیمی شاکی خصوصی نظر به اینکه محکوم علیه اقرار به دریافت وجه مورد مطالبه نموده حکم به محکومیت آقای (الف ) به پرداخت مبلغ هشتصد وپنجاه هزارتومان در حق آقای (ب ) صادر و اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
364
تاریخ تصویب :
1371/07/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :