جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :16/8/1371 دادنامه 428 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده و به موجب شکایت آقای (الف ) آقایان : (ب ) و (ج ) به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته اند و دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست صادره و اصلاحیه مورخ 25/7/69 و باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و تبصره 2 همان ماده تعیین کیفر نموده است. شعبه 171 دادگاه کیفری دو000 پس از ریدگی و احراز بزهکاری متهمان و به شرح استدلال مندرج دردادنامه شماره 41065/9/69 متهمان را به استناد ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که تبصره 2همان ماده و ماده 119 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 20 قانون مجازات اسلامی به پرداخت وجه مورد کلاهبرداری شده به مبلغ 480/937/7 ریال به نحو تضامنی به صاحبش و هرکدام را به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مورد کلاهبرداری به صندوق دولت محکوم نموده است و آقای (ب ) را به ارتکاب خیانت در امانت علاوه بر مجازات بالا به تحمل 40 ضربه شلاق محکوم کرده است. متهمان از این رای تجدیدنظرخواهی کرده اند. پرونده به شعبه 135 دادگاه کیفری یک .... ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به اعتراض متهمان به موجب دادنامه شماره 1452/2/70 عمل متهمان را منطبق با ماده 2 قانون اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند و قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق با توجه به ماده 116 قانون تعزیرات منطبق دانسته است. لذا دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو000 را فسخ و هر یک از متهمان را به تحمل 74 ضربه شلاق بلحاظ ارتکاب خیانت در امانت محکوم کرده است و آقای (الف )شاکی پرونده باستناد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو تقاضای تجدیدنظر مجدد کرده است و این تقاضا مورد پذیرش ریاست محترم دیوان عالی کشور قرار گرفته و موضوع در کمیسیون اعمال ماده 35 قانون مذکور مطرح و به موجب نظریه مورخ 9/8/70 به شرح زیراظهار نظر شده است :
نظریه : بر رای صادره قانونا" ایراد وارد است چون نقض رای رای بدوی از ناحیه دادگاه کیفری یک به این استناد که مورد با ماده 2 قانون (اشخاصی که ال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند) و ماده 116 قانون تعزیرات منطبق است متکی به استدلال قناعت آور و اسباب موجه و تشریح مبانی رای نبوده و از اجمال و و ابهام برخوردار است مضافا" در صورت احراز بزه کلاهبرداری و و انطباق با ماده 116 قانون تعزیرات کلاهبردار می باید به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا74 ضربه شلاق محکوم شودکه جمع مجازات تعزیری مورد نظر می باشد در حالی که متهمین فقط به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شده اند. در حالی که حبس 6 ماه تا سه سال و تا74 ضربه شلاق مجازات آنان بوده لذا مورد از موارد مشمول ماده 35 قانون تکشیل دادگاههای کیفری یک و دو بنظر می رسد و با اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور آقای ریاست محترم دیوان عالی کشوردرتاریخ 8/8/70 موافقت فرمودند و پرونده به این شعبه ارجاع می گردد و توضیح اینکه اتهام احد از متهمان به نام (ب ) دایر به ارتکاب خیانت در امانت که به موجب دادنامه شماره 41065/9/69 صادره از شعبه 171 دادگاه کیفری دوبه تحمل چهل ضربه شلاق محکوم گردیده که مورد اعتراض متهم واقع گردیده و شعبه 135 دادگاه کیفری یک .... به موجب دادنامه شماره 1452/2/70 در این قسمت از محکومیت (ب ) متهم رای تجدیدنظر خواسته رافاقد اشکال قانونی دانسته و عینا" تایید نموده است که در این خصوص اعمال مقررات ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو نشده است و فعلا مطرح نمی باشد و قطعی است و پرونده در خصوص اعمال ماده 35 قانون فوق الاشعار در مورد اتهام متهمان شرکت در کلاهبرداری مطرح و مورد تجدیدنظر مجدد است که رای شماره 41065/9/61 صادره از شعبه 171 دادگاه کیفری دو به علت اینکه محکومیت متهمان به پرداخت جریمه بیش از دو میلیون ریال است صالح نبوده وعدم احتساب ایام بازداشت گذشته نقض می شود. دادنامه شماره 1452/2/70 صادره از شعبه 135 دادگاه کیفری یک .... با عنایت به نظریه مورخ 8/8/70 ریاست محترم دیوان عالی کشور به علت عدم انطباق مورد با قانون حاکم موجود صحیحا صادر نگردیده و با نقض آرای دادگاههای کیفری فوق الاشعار و با تجویز تفسیر اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و با عنایت به استدلال مندرج در نظریه 8/8/70 ریاست محترم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره 263071/2/71 صادره ازشعبه دوم انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات و با التفات به استدلال مندرج در رای شعبه 171 دادگاه کیفری دو000 اعمال ارتکابی از ناحیه متهمان آقایان : (ب ) و (ج )از مصادیق بارز کلاهبرداری به نظر می رسد و با توجه باقرار صریح متهمان دایر بر اینکه وجه متعلق حق شاکی (آقای (الف ) را از توقیف بدر برده اند و از صندوق دادگستری خارج واخذ کرده اندوسایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده اتهام انتسابی (کلاهبرداری ) به متهمان نامبرده محرزومسلم است ،ضمن نقض دادنامه های شماره 41065/9/69و1452/2/70 دادگاههای کیفری دو و یک .... و با انطباق مورد با ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری" href="/tags/13648/قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشاء-و-اختلاس-و-کلاهبرداری/" class="link">قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 هری یک از متهمان فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت گذشته و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 7937480 ریال معادل وجه کلاهبرداری و نیز پرداخت 7937480 ریال معادل وجه مورد کلاهبرداری ونیز پرداخت مبلغ 7937480 ریال معادل وجه مورد کلاهبرداری ونیزپرداخت 793748 ریال وجه مورد کلاهبرداری در حق شاکی به نحوتضامنی محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
428
تاریخ تصویب :
1371/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :