جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :31/5/1371 دادنامه :381 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند.00 36 ساله شغل صندوقدار بانک .... به اتهام شرکت در کلاهبرداری و اتلاف اسنادبانک تحت تعقیب دادسرای مزبور به شرح کیفرخواست شماره 1299 18/4/68 واقع و دادسرا باستناد ماده 116 قانون تعزیرات و رعایت ماده 34از همان قانون درخواستتعیین کیفر نموده است. دادگاه کیفری دو .... شعبه دوم به موضوع ریدگی نموده و به شرح استدلال مندرج دردادنامه شماره 223240/8/68 ارتکاب بزه از ناحیه متهم را محرز تشخیص و باستناد ماده 116 قانون تعزیرات و رعایت ماده 20 قانون مجازات اسلامی و ماده 35 از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه حبس تعزیری و جبران خسارات وارده به بانک .... محکوم کرده است.
متهم از رای صادره محکومیت خود درخواست تجدیدنظر نموده و دادگاه کیفری یک به اعتراض متهم رسیدگی نموده به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 221218/1/68 رای مورد تجدیدنظرخواهی را فسخ و متهم را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است و شاکی خصوصی هیات مدیره بانک .... باستناد ماده 35 از قانون تشکیل دادگاههای کیفری و دو تقاضای تجدیدنظر نموده است و پرونده درکمیسیون اعمال ماده 35 مطرح و پس ازک تهیه گزارش بشرح زیر اظهار نظرشده است :
نظریه : اعتراض تجدیدنرخواه به رای صادره موجه است چون با توجه به این که چک صادر به عهده حسابجاری شماره 4157 متعلق به متهم بوده ومشخصات دریافت کننده وجه چک مندرج در ظهر چک بنا به اعلام کتبی اداره ثبت احوال شهرستان .... احتمال مجعول بوده است لذا مورد از موارد مشمول ماده 35 از قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد و با این نظریه و اجرای اعمال ماده 35 از قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو ، آقای ریاست محترم دیوان عالی کشور به شرح نظریه مورخ 27/9/70 موافقت نموده اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بررداعتراض مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
نظر به این که پرداخت وجه چم در بانکها مستلزم طی مراحلی از لحاظ کنترل می باشد و پس از اطمینان از موجودی صادرکننده چک وجه آن پرداخت می شود و چنانچه چکی پرداخت شود که صاحب حساب موجودی نداشته باشد مسلما با ارائه کننده چک تبانی وجود دارد والا حداقل در یکی از مراحل کنترل باید متوجه خالی از وجه بودن آن بشوند و چون حسب محتویات پرونده متهم در روزوصول وجه چک مسئولیت هیچ یک از مراحل کنترل را بعهده نداشته است اعمال متقلبانه نمی تواند مستند به عمل ایشان باشد در نتیجه به علت فقد دلیل کافی وبنا بر اصل برائت حکم تجدیدنظر خواسته موجه به نظرمی رسد فلذا با رد اعتراض پرونده اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
56
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
381
تاریخ تصویب :
1371/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :