جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

ماده واحده - موافقتنامه مربوط به همکاریهای فنی کشاورزی برای توسعه
تحقیقات و افزایش محصول برنج بین وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران و
وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی مشتمل به یک مقدمه و ده ماده تصویب
می گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود که امضا و مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه که در جلسه روز
پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس
شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج
وزارت کشاورزی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی به منظور توسعه
همکاریهای کشاورزی در زمینه کاشت برنج موافقتنامه ای به شرح زیر منعقد
می نمایند:
ماده اول - وزارت امور اقتصادی چین ملی به منظور ترویج روشهای پیشرفته
کشت و کار برنج برای افزایش محصول در واحد سطح و ترتیب دادن مزارع آموزشی
هیاتی از کارشناسان فنی برنجکار خود را برای مدت دو سال به ایران اعزام
خواهد داشت .
این هیات با ایستگاه آزمایش برنج در آمل نیز از نظر انجام تحقیقات همکاری
خواهد نمود.
هیات مزبور تشکیل خواهد شد از چهار تا شش نفر کارشناس (که یک نفر از آنها
ریاست هیات را عهده دار خواهد بود) و هشت نفر تکنیسین مزارع . بر اساس این
موافقتنامه هیات مذکور برنامه عملیات اجرایی سالانه خود را تهیه و پس از
تصویب وزارت کشاورزی ایران به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده دوم - هزینه رفت و برگشت (از طریق هوایی ) اعضا هیات بین تایپه و
تهران و همچنین پرداخت فوق العاده های ماموریت و اعاشه آنها برای مدتی که
در ایران انجام وظیفه خواهند نمود از طریق وزارت کشاورزی ایران پرداخت
خواهد شد میزان فوق العاده ماموریت اعاشه به شرح زیر خواهد بود.
رییس هیات ماهانه 65920 ریال سایر کارشناسان هر یک ماهانه 52560 ریال و
هر یک از تکنیسین های مزارع ماهانه /32840 ریال کلیه هزینه های اداری هیات
بر عهده وزارت کشاورزی ایران خواهد بود.
پرداختهای مربوط به فوق العاده ماموریت و فوق العاده اعاشه هر یک از
کارشناسان چین ملی (اعم از رییس و اعضای هیات و تکنیسینهای مزارع مندرج
در این ماده ) به این صورت خواهد بود که 50% آن به ریال و 50% دیگر به دلار
آمریکایی پرداخت خواهد گردید.
ماده سوم - وزارت امور اقتصادی چین ملی از بدو امر ابزار و لوازم کار -
کود مواد حشره کش و بذر برنج را در اختیار هیات خواهد گذارد.
وزارت کشاورزی ایران سوخت ماشین آلات زراعی مورد مصرف هیات و همچنین سرویس
و تعمیرات آنها را تامین خواهد نمود.
ماده چهارم - هیات اختیار کافی برای به کاربردن اراضی زراعتی که در دسترس
آنها گذارده می شود داشته و کلیه محصول به دست آمده از مزارع مورد عمل
تحویل وزارت کشاورزی ایران خواهد شد به استثنای مقداری از آن که جهت مصرف
شخصی اعضا برداشت خواهد شد.
ماده پنجم - وزارت کشاورزی ایران هزینه عملیات مربوط به آماده نمودن
زمین ، ساختمان ، منابع آب ، منابع آبیاری و زهکشی را تامین خواهد نمود.
ماده ششم - هیات کارشناسان فنی چین اقدامات لازم برای آشنا ساختن کارمندان
فنی ایرانی به روشهای پیشرفته کشت و برداشت برنج از طریق تعلیم در
دوره های کوتاه مدت به عمل خواهند آورد.
ماده هفتم - وزارت کشاورزی ایران محل سکونت مناسب و دفتر کار با وسایل را
برای اعضا هیات تامین خواهد نمود.
هزینه های درمانی اعضا هیات نیز بر عهده وزارت کشاورزی ایران خواهد بود.
ماده هشتم - وزارت کشاورزی ایران دو نفر مامور رابط و دو نفر مترجم جهت
اقامت در محل و همکاری با هیات مامور خواهد نمود.
وزارت کشاورزی ایران به تعداد مورد نیاز اتومبیل صحرایی با راننده و
کارگر برای اجرای برنامه ها خواهد گمارد.
ماده نهم - طرفین این موافقتنامه کلیه مساعی خود را به منظور اجرای مفاد
آن به کار خواهند برد.
ماده دهم - این موافقتنامه از تاریخ ورود هیات به ایران تا پایان ماموریت
دوساله هیات مزبور به قوت خود باقی خواهد ماند و ممکن است با تراضی طرفین
تمدید گردد.
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو
نسخه معتبر است تنظیم و پس از امضا مبادله خواهد شد.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه
بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به همکاری فنی
کشاورزی برای برداشت برنج می باشد.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :