جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده 1 - عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداری ها و وضع عوارض
دیگر و طرز تقسیم آن از تاریخ 26 فروردین ماه 1342 طبق ماده واحده قانون
بیستم آذر ماه 1342 مربوط به تصویبنامه ها به شرح مواد زیر تایید و تصویب
می شود.
ماده 2 - به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر
و شهرداریها بر کالاهای وارده به شهرها و یا صادره از شهرها که وصول آن
مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است .
ماده 3 - از منابع ذیل عوارضی به ترتیب مقرر در این قانون وصول و بین
شهرداریها تقسیم می گردد:
الف - بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور که به
وسیله اداره کل گمرک وصول می شود صدی شش اضافه دریافت می گردد به استثنای
قند و شکر و مواد اولیه مورد لزوم برای انحصار کل دخانیات .
ب - به هر کیلو یک ریال به عوارضی که تا تاریخ 26 فروردین ماه 1342
شهرداریها از قند و شکر مصرفی داخلی دریافت می داشته اند افزوده می شود.
ج - سهمیه شهرداریها از محل مالیات بر درآمدی که صدی ده به صدی
پانزده افزایش یافته به وسیله وزارت دارایی وصول و مستقیما به شهرداری هر
محل پرداخت می شده از تاریخ اول فروردین ماه 1346 قانون مالیات های مستقیم
وصول و به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.
ماده 4 - عواید وصولی موضوع بند الف و ب ماده 3 این قانون در آخر هر
ماه به وزارت کشور تحویل می شود که بنا به احتیاجات شهرهای مختلف بین
شهرداریها تقسیم می گردد.
تبصره 1 - طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای بندهای الف و ب ماده 3 این
قانون بر حسب احتیاجات مالی شهرداریها و طرحهای عمرانی پیشنهادی
شهرداریها که به تصویب وزارت کشور می رسد و یا طرحهایی که وزارت کشور
اجرای آنها را ضروری بداند طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور ظرف
دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد
اجرا خواهد گذاشت .
تبصره 2 - برای تامین اعتبار مربوط به وظایف فنی وزارت کشور و تقویت
کادر عمرانی و اداری شهرها و روستاها صدی ده از مجموع عواید بند الف و ب
ماده حاصل از اجرای این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد و به
مصرف بودجه اختصاصی وزارت کشور طبق تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 3 - عوارضی که در حال حاضر به وسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر
بنادر و نقاط مرزی گرفته می شود کماکان اخذ و در اختیار وزارت کشور قرار
خواهد گرفت که بر طبق مفاد این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 - در صورتی که هر یک از شهرداریها بدهی خود را که مورد تضمین
وزارت دارایی قرار گرفته است نپردازد وزارت کشور موظف است از محل وجوه
حاصله از این قانون بدهی آن شهرداری را بپردازد و به حساب شهرداری محل
محسوب کند.
تبصره 5 - وجوه و کمکهایی که به نفع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و جمعیت
خیریه فرح پهلوی وصول و ایصال می شود به قوت خود باقی است و در صورتی که
شهرداریها مامور وصول و ایصال این وجوه بشوند مبالغ جمع آوری شده از طرف
شهرداریها پس از کسر صدی پنج هزینه وصول عینا به موسسات مربوط پرداخت
می شود.
تبصره 6 - جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و
بنیاد پهلوی و جمعیت خیریه فرح پهلوی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و
سازمان خیریه کمکهای بهداشتی و درمانی کشور از پرداخت کلیه عوارضی که
شهرداریها راسا وصول می کنند معاف می باشند.
ماده 5 - دولت مامور اجرای این قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاریخ روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1348 در جلسه روز سه شنبه بیست و
سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت مورد تصویب مجلس شورای ملی
قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :