جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تاریخ رسیدگی :2/9/69 شماره دادنامه :969/20 مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :سید.00رئس و000مستشار

خلاصه جریان پرونده :
(الف ) فرزند.00 26 ساله کارمند اداره مخابرات به اتهام اختلاس وجود شرکت مخابرات تحت پیگرد دادسرای عمومی.00واقع شده که بموجب کیفرخواست 2/2/69درخواست مجازات او کرده است.در شعبه 16 دادگاه کیفری به شرح رای شماره 69161 به تحمل هفت سال حبس و انفصال دائم از خدمات و پرداخت 7673918 ریال مختلسه و 3386668 ریال که معادل دو برابر وجوهاتی است که بعد از تصویب قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا اختلاس کرد محکوم شده است. محکوم علیه به این رای اعتراض کرده دادگاه ، اعتراض نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. جریان امر در مقدمه رای شماره این شعبه آمده است. اعتراض محکوم علیه این است خودش این مبلغ را به اداره مخابرات گفته و توبه کرده است و بفرض آنکه بتواند وجه ماخوذه را بپردازد تحمل سال حبس سبب می شود که زنش طلاق بگیرد و دو بچه صغیرش ویلان شوند.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده 0پس از قرائت گزارش آقای ...عضوممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند: بسمه تعالی. عمده اعتراض محکوم علیه به میزان مجازات تعیین شده از طرف دادگاه است که با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اشکالی به آن وارد نیست پرونده اعاده می شود.
000رئس .... مستشار

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
57
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
969
تاریخ تصویب :
1369/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :